Oasmia Pharmaceutical ABs årsstämma avhölls den 7 september. Vid stämman omvaldes såsom styrelseledamöter, Claes Piehl, Julian Aleksov, Peter Ström och Bo Cederstrand. Styrelsen utsåg Bo Cederstrand till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktad emission, punkt 10 på dagordningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 3 185 131 kronor, fördelat på totalt 31 851 310 aktier. Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om ökning av aktiekapitalet med 152 369 kronor genom nyemission av 1 523 691 aktier av serie A, på de villkor som anges nedan:

  1. De nya aktierna skall tecknas med avvikelse företrädesrätt av aktieägares företrädares rätt, av Oasmia SA Luxemburg.
  2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 40 kronor 10 öre, varav 40 kronor utgör överkurs.
  3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2007.
  4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.