Årsstämman ägde rum den 11 september 2008 i bolagets lokaler i Uppsala. Till ordförande för stämman utsågs styrelsens ordförande Bo Cederstrand. VD Julian Aleksov redogjorde för Oasmias verksamhet under det gångna räkenskapsåret och besvarade frågor från närvarande aktieägare.

Årsstämman 2008 beslutade, tillstyrkt av bolagets revisor, att

  • fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen
  • disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag
  • bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade vidare om

  • val av styrelseledamöter
  • val av revisor
  • arvoden till styrelseledamöter och revisorer
  • företrädesemission enligt styrelsens förslag
  • kriterier för val av valberedning
  • bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  • ändring av bolagsordningen med anledning av företrädesemissionen