Oasmia Pharmaceutical AB (publ.), organisationsnummer 556332-6676, höll under fredagen den 25 september 2009 sin årsstämma för räkenskapsåret 2008/2009, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att den ansamlade vinsten om 54 625 553 kronor skall överföras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian Aleksov. Bo Cederstrand omvaldes till styrelsens ordförande. I samband med detta informerades årsstämman om att valberedningen diskuterar en utökning av antalet styrelseledamöter för att ytterligare bredda styrelsens kompetens.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 25 000 kronor. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände, den av styrelsen föreslagna, ändringen av bolagsordningen vad avser reglerna för när en aktieägare skall vara upptagen i aktieboken för att ha rätt att närvara på stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 000 000 aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till
3 000 000 aktier.