Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under tisdagen den 25 september 2018 årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017/2018.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 1 232 603 020 kronor, balanserat resultat minus 808 607 126 kronor samt årets resultat minus 118 963 649 kronor, totalt 305 032 245 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattade.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara fem, utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö. Julian Aleksov omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamot oförändrat ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för styrelseordföranden som oförändrat ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning från bolaget ska emellertid inte erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om kriterier för tillsättande av valberedning. Beslutet innebar i huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2019 avseende: ordförande för stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter, val av revisor, ersättning till revisor och andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen konstituerats ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning. En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Beslutet innebar i huvudsak följande.

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring. Vid uppsägning från bolaget sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

 

För mer information, kontakta

Mikael Asp, VD

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.