FJÄRDE KVARTALET 1 februari – 30 april 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 tkr (36)[1]
 • Rörelseresultatet var -30 619 tkr (-28 250)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32 982 tkr (-30 081)
 • Resultatet per aktie var -0,31 kr (-0,31)
 • Totalresultatet var -32 996 tkr (-30 081)

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2015 – 30 april 2016

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 373 tkr (2 070)
 • Rörelseresultatet var -132 691 tkr (-108 225)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -141 539 tkr (-117 497)
 • Resultatet per aktie var -1,39 kr (-1,28)
 • Totalresultatet var -141 557 tkr (-117 497)
 • Första patienten inkluderad i Oasmias kliniska studie med Docecal
 • Rapporterar positiva resultat från klinisk studie med den patenterade nanoteknologin XR-17
 • Genomförde en riktad nyemission av konvertibler och aktier om totalt 45,5 mkr
 • Presenterade positiva överlevnadsdata från fas III-studie med Paclical för behandling av äggstockscancer
 • Styrelsen avser inte att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia bekräftade pågående förhandlingar avseende utlicensiering av Paclical/Apealea och XR-17

VD KOMMENTERAR: 

Kära aktieägare,

Jag tar detta tillfälle i anspråk för att betona hur viktiga de nyheter som Oasmia nyligen har presenterat är och att vi tror att de kommer att driva bolaget framåt och skapa aktieägarvärde.

Oasmia Pharmaceutical nådde flera viktiga milstolpar under kvartalet, första februari till sista april. Vi ansökte om marknadsgodkännande för Apealea (det alternativa varumärket för Paclical) hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av Oasmias produkter, då ett godkännande i EU både låter oss marknadsföra produkten i regionen och sätter ett riktmärke för våra fortsatta ansökningar om marknadsgodkännande i andra regioner, däribland USA.

Då Oasmia nu löpande går in i en kommersiell fas av Paclical i Ryssland har vi fattat beslutet att stärka vår försörjningskedja genom att utse Amir Tatarevic till Chief Operating Officer. Amir har lång erfarenhet av att leda försörjningsorganisationer och att möta behov inom läkemedelsindustrin, samt har gedigen kunskap om Oasmia och vår vision om framtida tillväxt. Oasmia har också skrivit kontrakt med Dr Ulf Jungnelius som Senior Medical Advisor för att förstärka Oasmias kliniska forskning och utvecklingskapacitet. Dr Jungnelius är en mycket respekterad onkolog med en lång erfarenhet från arbete med stora läkemedelsbolag som t ex Eli Lilly, Pfizer och Celgene. Hans råd kommer att vara ovärderliga för Oasmia när vi fortsätter att utveckla och kommersialisera våra produkter.

Vår ryska partner Pharmasyntez fortsatte försäljningsaktiviteterna under perioden och fick bl.a. prissättningen av Paclical godkänt av myndigheterna och därmed också ersatt av försäkringssystemet. Upphandlingar av läkemedel i de Ryska sjukhusregionerna sker halv- eller årsvis beroende på region och vi är nu på väg in i den första perioden där vår partner kan vara med.

Oasmia har också fortsatt med utvecklingen av de andra läkemedelskandidaterna. Nyligen meddelade vi att första patienten blivit inkluderad i en internationell klinisk studie med Docecal, en formulering av docetaxel och XR-17. Vi bedömer att potentialen för denna kandidat är stor, eftersom docetaxel är den nuvarande standardbehandlingen för många olika cancerformer, som t ex prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och magcancer.

I slutet av april meddelade Oasmia positiva överlevnadsdata för Paclical i en fas III-studie med 789 inkluderade patienter med äggstockscancer. Dessa preliminära resultat visar på non-inferiority för behandlingsgruppen som fick Paclical i kombination med karboplatin jämfört med den grupp som fick Taxol[2]i kombination med karboplatin. Även om dessa resultat var väntade är de fortfarande en bedrift av bolaget, eftersom överlevnadsdata är ett krav för att få ett marknadsgodkännande i USA och de kommer också att läggas till ansökan om marknadsgodkännande i EU.

En annan viktig nyhet handlar om positiva resultat från en klinisk studie med Oasmias egenutvecklade excipient XR-17. XR-17 bildar vattenlösliga nanopartiklar tillsammans med nya och beprövade molekyler. Dessa egenskaper ger läkemedelsföretag möjlighet att drastiskt förkorta utvecklingstiden för deras formuleringar. Vi tror att det här genombrottet ger oss en potential för utlicensiering och spridning av XR-17 som excipient inom andra indikationer utanför cancerområdet. Det kan i sin tur leda till nya intäktsströmmar som adderar till vår nuvarande och framtida försäljning av våra onkologibehandlingar.

Vänliga hälsningar,
Mikael Asp, VD