Bolagsordning Oasmia Pharmaceutical AB

1. Firma

Bolagets firma är Oasmia Pharmaceutical AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, forskning, marknadsföring och försäljning inom human- och veterinärmedicin samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st. och högst 960 000 000 st.

5. Aktieslag

Aktierna skall kunna utges i en serie, betecknade serie A.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall anges.

9. Bolagsstämma

Bolagsstämma hålles i Uppsala kommun eller i Stockholm.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

10. Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara 1/5 – 30/4.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid bolagsstämma den 26 september 2019.