Bolagsstyrning

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm och Frankfurt Stock Exchange och styrs av en mängd lagar och förordningar. De viktigaste är aktiebolagslagen, svenska årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för Emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrning, ledning och intern kontroll fördelas mellan aktieägarna genom bolagsstämman, styrelsen, vd:n och bolagsledningen. Oasmia arbetar även under de interna instruktioner och riktlinjer som antagits av Oasmias styrelse och ledningsgrupp. Utöver detta ansvarar Oasmias revisorer för den externa kontrollen.

För mer information, se bolagsstyrningsrapporten i Oasmias årsredovisning för 2018. Den finns tillgänglig här.