Bolagsstyrningsstruktur

Styrning, ledning och intern kontroll fördelas mellan aktieägarna (bolagsstämman), styrelsen, VD:n och bolagsledningen i enlighet med gällande lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och de interna instruktioner som antagits av Oasmias styrelse. Utöver detta så ansvarar Bolagets revisor för den externa kontrollen av Bolaget.

Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden följer, genom löpande kontakter med VD, Bolagets utveckling och ansvarar för att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Därutöver leder ordföranden styrelsens arbete och kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser även att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen och arbetet som utförs i styrelseutskotten. Arbetsordningen omfattar bland annat regler avseende styrelsens beslutsförhet, dokumentation av mötena samt styrelsemötestäthet. Den innehåller också regler gällande intressekonflikter och konfidentialitet.

Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som bl.a. innehåller inskränkningar avseende beslut kring investeringar och förvärv och en rapporteringsinstruktion som, kompletterar styrelsens arbetsordning och VD:s instruktion, reglerar VD:s löpande rapportering till styrelsen samt styrelsens externa rapportering.