Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen får i bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets unika XR-17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet skall genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 400 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det antecknas att emissionsbemyndigande som beslutades på årsstämman den 26 september 2019 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer till tillämpning eller inte.

 

För mer information:

Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).