Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma fredagen den 30 januari 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332-6676, antogs styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2008 fram till årsstämman 2009.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Uppsala den 2 februari 2009
Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)
Styrelsen