Vid extra bolagsstämma onsdagen den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332-6676, antogs styrelsens förslag till dels nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

Det beslutades att emittera högst 3 000 000 aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst 300 000,00 kronor i enlighet med följande villkor:

  • Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal utvalda investerare och institutioner.

Teckningskursen uppgår till 30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursens fastställande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kronor. Bolaget kommer vid fulltecknad emission att tillföras 90 000 000,00 kronor i emissionslikvid, varigenom aktiekapitalet kommer att ökas med 300 000,00 kronor. Överkursen uppgår vid fulltecknad emission till 89 700 000,00 kronor.

Teckning ska ske senast den 24 juli 2009. Emissionslikviden ska betalas kontant senast den 31 juli 2009. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill knyta till sig nya, större och mer långsiktiga aktieägare. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt 13 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) Det beslutades att emittera högst 2 392 858 aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst 239 285,80 kronor i enlighet med följande villkor: Teckningsberättigade är aktieägarna med företrädesrätt. Avstämningsdag är 31 juli 2009. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesrättsemissionen. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i bolaget fordras fjorton (14) teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Equity under perioden 5 augusti – 19 augusti 2009. Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kronor. Bolaget kommer vid fulltecknad emission att tillföras 59 821 450,00 kronor i emissionslikvid, varigenom aktiekapitalet kommer att ökas med 239 285,80 kronor. Överkursen uppgår vid fulltecknad emission till 59 582 164,20 kronor.

Teckning ska ske under perioden 5 augusti – 24 augusti 2009. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Emissionslikviden ska med undantag för vad som anges omedelbart nedan betalas kontant. Oasmia SA har rätt att betala högst 1 701 697 nyemitterade aktier genom kvittning av existerande fordran på bolaget samt genom erläggande av kontant likvid. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Preliminär tidplan för företrädesrättsemissionen

8 juli
Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag om emissionerna

24 juli
Sista dag för teckning i den riktade emissionen

28 juli
Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesrättsemissionen

31 juli
Avstämningsdag för deltagande i företrädesrättsemissionen, det vill säga att aktieägare som denna dag är registrerade i Oasmias aktiebok (förd av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)) kommer att erhålla teckningsrätter

4 augusti
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende företrädesrättsemissionen

5-19 augusti
Handel med teckningsrätter

5-24 augusti
Teckningsperiod