Historik

1990-talet

Oasmia börjar som ett privat forskningsprojekt inom bioorganisk kemi år 1990. Inledningsvis utgår projektet från studier av åldrandet av cellerna men nästan omedelbart beslutas att Bolaget ska fokusera på att utveckla effektivare cancerbehandlingar med mindre biverkningar än de vid tidpunkten befintliga behandlingsmetoderna.

Oasmia Pharmaceutical AB grundas 1999.

2000-talet

Under perioden 2003/2004 avslutas majoriteten av Oasmias grundforskning avseende Bolagets onkologiformuleringar baserade på XR17. I slutet av 2004 inleds kliniska prövningar av Bolagets första produktkandidat Paclical.

Under 2005 listas Oasmia på NGM Nordic MTF. Vid den tidpunkten har Bolaget flyttat till sina nya lokaler som är anpassade för egen GMP-produktion. Samma år förvärvas Bolagets dotterbolag Qdoxx Pharma AB. Under samma period och fram till 2006 fortsätter Bolaget att investera i Paclical och Bolaget förvärvar 51 procent av det nuvarande Oasmia Animal Health AB. År 2006 erhåller Oasmia SME-status från EMA.

År 2007 inleds kliniska fas III-studier för Paccal Vet. Samma år grundas den nya avdelningen Animal Health. Under hösten 2007 genomför Oasmia ett listbyte från NGM Nordic till NGM Equity i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktier. I slutet av 2007 ingår Oasmia ett distributions- och licensavtal med det finska företaget Orion Corporation avseende Paclical i Norden.

År 2008 inleds kliniska fas III-studier för Paclical. I början av 2008 ingår Oasmia ett licensavtal med Orion Corporation för Paccal Vet. Till en början omfattar licensavtalet endast Norden, Polen, Tjeckien och Ungern, men i slutet av 2008 utvidgas samarbetet till att omfatta större delen av Europa.

År 2009 erhåller Oasmia MUMS-status av FDA för Paccal Vet’s indikation mastocytom grad II och III för hundar som tidigare inte har fått någon behandling förutom med kortison. Under 2009 ingår Bolaget ett distributionsavtal med Abbott Laboratories för Paccal Vet i USA och Kanada och under detta år beviljar FDA Paclical klassificering som särläkemedel för behandling av äggstockscancer i USA.

2010

Oasmia ingår ett licensavtal med Nippon Zenyaku Kogyo Co. Ltd. för Paccal Vet i Japan. Oasmia genomför ett listbyte från NGM Equity till Nasdaq Stockholm. Oasmia lämnar registreringsdokumentation för Paccal Vet till FDA.

2011

I januari noteras Oasmia på Frankfurt Stock Exchange.

I mars ingår Oasmia ett avtal med Baxter Oncology GmbH om kontraktstillverkning av produkter, främst Paccal Vet och Paclical.

Resultat från interimsanalys visar att Paclical uppfyller kravet på klinisk jämförbarhet gentemot Taxol.

2012

FDA beviljar MUMS-beteckning till Paccal Vet och Doxophos Vet för behandling av bröstkarcinom och till Doxophos Vet för behandling av lymfom.

Bolaget genomför en nyemission om cirka 123 MSEK.

2013

I januari utvidgas avtalet med Abbott Laboratories till att omfatta Doxophos Vet såväl som ett globalt samarbete, förutom från rättigheterna till Paccal Vet i Ryssland, Japan och Commonwealth of Independent States (CIS) och rättigheterna till Doxophos Vet i Ryssland och OSS.

I februari tecknas Oasmia marknadsförings- och distributionsavtal för produktkandidaten Paclical i Ryssland och CIS.

I maj initierar Oasmia kliniskt program med Paclical i metastaserad bröstcancer och Bolagets patenterade XR17-teknologi genererar ny cancerkombinationsterapi.

Utveckling av OAS-19 initieras, den första läkemedelskandidaten med två aktiva cytostatika i en infusion.

I december bekräftar FDA att Oasmias tillverkningsanläggning med avseende på Paccal Vet (paklitaxel) uppfyller kraven för god tillverkningssed (Current Good Manufacturing Practice (cGMP)).

2014

I februari erhåller Paccal Vet villkorat godkännande från FDA.

I mars genomför Oasmia framgångsrikt en kapitalanskaffning om cirka 72 MSEK.

I maj godkänns Oasmias produktionsanläggning av både FDA och EMA.

I juni uppfyller Oasmias ledande produkt inom humanläkemedel, Paclical, framgångsrikt det primära målet i den kliniska fas III-studien.

Oasmias aktie listas i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

2015

Paclical får marknadsgodkännande för behandling av äggstockscancer i Ryssland.

Oasmia återtar rättigheterna till Paccal Vet och Doxophos Vet från Zoetis Inc.

Oasmia noteras på Nasdaq i New York.

2016

Oasmia ansöker om marknadsgodkännande för Apealea (Paclical) i EU.

Bolaget får positiva kliniska resultat för XR17.

Oasmia ansöker om marknadsgodkännande för Doxophos i Ryssland.

Kliniska studier på Docecal initieras.

Oasmia avslutar framgångsrikt en kapitalanskaffning om 70 MSEK.

Nytt cancerprojekt förvärvas av Karo Pharma, som betalades genom att emittera aktier till ett belopp av 25 MSEK.

2017

Positiva resultat för Apealea (Paclical) rapporteras avseende bröstcancer med veckovis behandling.

Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 164 MSEK.

Bolaget ingår ett nytt exklusivt avtal om marknadsföring och distribution med Hetero Group för Ryssland och CIS.

Doxophos godkänns i Ryssland.

Paclical godkänns i Kazakstan.

2018

Samtliga patienter behandlades i en registreringsgrundande studie med Docecal.

Bolagets veterinära rättigheter överförs och upplåts till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet Inc.

Europeiska kommissionen beviljar Apealea marknadsgodkännande.

I oktober presenterar Oasmia positiv effekt och säkerhetsdata för Doxophos Vet vid behandling av hundar med lymfom.

I november beviljas ett nytt amerikanskt patent relaterat till Oasmia Pharmaceuticals nanoteknologiplattform XR17.

I november tecknar Oasmia ett nytt avtal med Baxter Oncology GmbH för global kommersiell tillverkning av Apealea.

2019

Bolaget genomför en riktad emission om cirka 165 MSEK före emissionskostnader.

I mars utser extra bolagsstämma en ny styrelse som inleder en översyn av de viktigaste områden som påverkar Oasmias värde.

I mars får Oasmia ett positivt yttrande från EMA för att lägga till effektdata till den godkända produktinformationen om Apealea.

Under april–augusti stärker Oasmia ledningsgruppen samt beslutar att ställa in separatnoteringen av AdvaVet.

I juni rapporterar Bolaget om resultaten från de två kliniska studier som använder Docecal hos patienter med metastaserande bröstcancer.

I juni tillkännager Oasmia tillsättandet av en särskild granskningsman samt rapporteringen av vissa transaktioner till ekobrottsmyndigheten.

I juli tillkännager Oasmia bildandet av sina Scientific och Business Advisory Boards.

I augusti avnoteras Oasmia från Nasdaq i USA för att minska komplexiteten och kostnaderna.