Humanläkemedel

Apealea

Apealea (”Paclical” i Ryssland och Kazakstan) är en patenterad vattenlöslig formulering av XR17 och API:n paklitaxel. Paklitaxel är en av de mest använda anticancersubstanserna i världen och ingår i standardbehandlingen av flera olika cancerformer så som lungcancer, bröstcancer och äggstockscancer1. Paklitaxel, som i sig inte är vattenlösligt, ges intravenöst och de flesta produkter som idag tillhandahålls innehåller lösningsmedlet CrEL. Apealea är ett frystorkat pulver som löser i en vanlig infusionslösning utan tillsats av CrEL. Det är Oasmias första produkt baserad på XR17 och produkten är godkänd för behandling av vuxna patienter med första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin i EU/EES. Produkten har dessutom klassificering som särläkemedel i USA för indikationen äggstockscancer. I Ryssland distribueras Apealea, då som Paclical, av Oasmias partner Hetero Group och i Turkiet och Israel äger Medison Pharma distributionsrättigheterna. Oasmia har tillsatt ett lanseringsteam som ett första steg i kommersialiseringen av Apealea i EU.

Förutom utvecklingen av Apealea för behandling av äggstockscancer avser Oasmia också att utöka det kommersiella användningsområdet för produkten och demonstrera dess potential genom flera kliniska studier på fler cancerindikationer. Oasmia bedömer att data från de planerade studierna kommer att utvidga de godkända indikationerna av produkten och öka klinikernas intresse för användning av Apealea.

CrEL är ett vanligt använt lösningsmedel för intravenösa läkemedel svårlösliga i vatten. Till skillnad från de flesta befintliga paklitaxelprodukterna innehåller Apealea inte lösningsmedlet CrEL. Det är väl känt att CrEL ökar risken för allvarliga biverkningar såsom neurotoxicitet och överkänslighet. Om dessa biverkningar uppstår under behandling med paklitaxelprodukter innehållande CrEL (paklitaxel-CrEL) resulterar detta ofta i avbrott eller avslutande av paklitaxelbehandlingen.

På grund av den höga risken för överkänslighet behöver patienter som får paklitaxel förmedicinering med bland annat kortikosteroider, som i sig har betydande biverkningar. Kortikosteroider är också immunsuppressiva och hos patienter med cancer är ett aktivt immunsystem viktigt i kampen mot sjukdomen. Det diskuteras också hur immunsuppression med kortikosteroider påverkar behandlingsresultatet av så kallad immuno-onkologisk terapi (”IO”) som fungerar genom att stimulera kroppens eget immunsvar i kampen mot sjukdomen.

Då Apealea inte innehåller CrEL och är nanomolekylärt är förmedicinering inte obligatorisk. Detta gör det möjligt för läkemedlet att ges vid behandling med kortare tidsåtgång än paklitaxel (1 timme jämfört med 4–5 timmar). Vidare kan dosen av Apealea ökas (250 mg per kvadratmeter kroppsyta) jämfört med paklitaxel-CrEL som har dosbegränsning på grund av lösningsmedlet (175 mg per kvadratmeter kroppsyta).

Oasmia har genomfört fem kliniska prövningar med Apealea för att utvärdera dosering, jämföra farmakokinetik mot paklitaxel och Abraxane (även den en paklitaxelprodukt fri från CrEL) och för att säkerställa anticancereffekt. Effekten studeras i en registreringsgrundande, randomiserad klinisk prövning av 789 kvinnor med återfall av äggstockscancer i kombination med karboplatin. De viktigaste resultaten i dosundersökningsstudien och de farmakokinetiska studierna har varit att Apealea kan ges vid behandling i signifikant högre doser och med kortare tidsåtgång (1 timme jämfört med 4–5 timmar) än paklitaxel-CrEL samt att Apealea är farmakokinetiskt bioekvivalent med Abraxane. I den kliniska fas III-studien visade det sig att Apealea är likvärdigt med paklitaxel-CrEL när det ges i kombination med karboplatin.

1) FASS (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080715000070)

DoxophosTM

Doxophos är en patenterad formulering av cytostatiskt doxorubicin i kombination med XR17. Doxorubicin är en av de mest använda substanserna för behandling av cancer sedan 1950. Oasmia har fått marknadsgodkännande för Doxophos i Ryssland som ett hybridläkemedel (förbättrat generiskt läkemedel) för många former av cancer, bland annat cancer i blod, skelett, bröst, prostat och lunga.

Oasmia definierar för närvarande den målproduktprofil som krävs för att Doxophos ska vara konkurrenskraftigt på den europeiska och amerikanska marknaden, vilket kommer att bli vägledande i Oasmias nästa steg i klinisk utveckling.

DocecalTM

Docecal är en ny formulering av docetaxel som är semisyntetisk och nästa generation av taxan i förhållande till paklitaxel, vilka båda är en form av cytostatika. Docetaxel är det aktiva ämnet i Taxotere® som tillhandahålls av Sanofi. Docetaxel har använts i stor utsträckning, bland annat för behandling av bröstcancer, huvud- och nackcancer, magcancer, prostatacancer och icke-småcellig lungcancer. Docetaxel ges intravenöst och innehåller lösningsmedlet polysorbat 80 och etanol. Etanol kan ha negativa effekter på patienter och FDA har specifikt utfärdat varningar för injicerbara läkemedel som innehåller etanol. Likt CrEL förknippas polysorbat 80 med allvarliga biverkningar såsom akut överkänslighet och ödem. För att minimera dessa biverkningar måste patienterna förbehandlas med bland annat kortikosteroider.

Oasmias formulering av Docecal är fri från etanol och polysorbat 80 (”p80”), och precis som för Apealea minskas behovet av förmedicinering. Kompositionen för hjälpämnet som användes vid utvecklingen av Docecal skiljer sig från den som användes i Oasmias andra läkemedelskandidater och i Apealea. Hjälpmedlet i Docecal består av bara en komponent (XMeNa) istället för två (XmeNa/13XmeNa). XmeNa visade sig vara lika effektivt för lösligheten av docetaxel via micellbildning som den tidigare utvecklade kompositionen med två komponenter.

Oasmia har genomfört två kliniska studier med Docecal, en farmakokinetisk fas I-studie och en första fas II/säkerhetsstudie. Resultaten visade att Docecal har en bioekvivalent farmakokinetisk profil med docetaxel-p80, att Docecal är förknippad med färre biverkningar och att effekten av behandlingarna uppmätt som tumörrespons är jämförbara senare än vad som definierades i studieprotokollet. Studien visade också att betydligt färre patienter i Docecal-armen behandlades med kortikosteroider jämfört med de patienter som ingick i armen med docetaxel-p80. Oasmias mål är att utveckla Docecal att användas i indikationer där docetaxel är effektiv, med särskild tonvikt på kombinationer eller subindikationer som möjliggör en unik positionering.

OAS-19

Cytostatikapreparat har historiskt sett används som enskilda preparat. Idag har kombinationsterapier blivit standardbehandling för många former av cancer såsom äggstockscancer, första linjens bröstcancer, prostatacancer och lungcancer. OAS-19 är en kombination av XR17 och två ofta använda cytostatiska ämnen i en och samma micelle. OAS-19 använder en mekanism för dubbel inkapsling och frisläppande av de cytostatiska substanserna i en och samma infusion och kan bilda en ny plattform för framtida utveckling av produktkandidater. Genom att kombinera två cytostatika i en formulering är Oasmia av uppfattningen att OAS-19 kan komma att ge läkare möjlighet att dosera cytostatika i en enda infusion i stället för genom två på varandra följande infusioner. Därmed skulle infusionstiderna och behandlingskostnaderna kunna sänkas och sjukhusbesöken kortas ned.

Pre-kliniska studier har visat lovande resultat och Oasmia utvärderar potentialen hos olika kombinationer som kan användas för framtida utveckling.