Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på årsstämman skall:
– dels vara införd i den Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 27 augusti 2008.
– dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Vallongatan 1, 751 28 Uppsala, per fax 018-510873, tel 018-505440 eller e-post info@oasmia.com senast 2 september 2008 kl 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person – eller organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägare.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 22 augusti 2008.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.
Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer och eventuell revisorssuppleant
10. Styrelsens förslag till företrädesemission
11. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
12. Styrelsens förslag till valberedning
13. Ändring av bolagsordning
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
15. Stämman avslutande

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna och att vinstmedel 59 271 982 kronor överförs i ny räkning. Vidare föreslår styrelsen att återbetalning av lån med 3 500 000  till Oasmia S.A. Luxemburg sker genom riktad nyemission enligt punkt 10.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden och styrelseval (punkt 8 och 9)
Omval föreslås av Bo Cederstrand, Julian Aleksov, Claes Piehl och Peter Ström. Dessutom föreslås att ersättning skall utgå till styrelsen. Styrelsen utser ordförande inom sig. Arvoden till revisorer utgår enligt räkning för granskning av räkenskaperna, förvaltningen samt koncernrevision.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission (punkt 10)
Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 3 337 500 kronor, fördelat på totalt 33 375 000 aktier. Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om ökning av aktiekapitalet med 12 500 kronor genom nyemission av 125 000 aktier av serie A, på de villkor som anges nedan:
1. De nya aktierna skall tecknas med avvikelse företrädesrätt av aktieägares företrädares rätt, av Oasmia S.A. Luxemburg.
2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 28 kronor, varav 27 kronor 90 öre utgör överkurs.
3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2008.
4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Styrelsens förslag till bemyndigande av emission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammantaget inte överstiger tre miljoner aktier.
Ändring av bolagsordning ( punkt 13)
Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:
– Antalet aktier skall vara lägst 33 500 000 och högst 134 000 000 stycken.
– Bestämmelsen rörande kallelse sker genom annonsering endast i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.
Uppsala den 14 augusti 2008
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)