Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 september 2019 kl. 14:00, i bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl. 13:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 september 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 september 2019 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 september 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens och Ordförandens anförande (varvid den särskilde granskaren, Svante Forsberg/Deloitte, lämnar en sammanfattande bedömning)
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 10. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
 11. Beslut om arvode till revisor
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor
 14. Beslut om valberedning
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningens förslag till ordförande för stämman kommer att presenteras i god tid före stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föresIår att bolagsstämman beslutar om att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden jämte balanserat resultat samt årets förlustresultat ska överföras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter (punkterna 9, 10 och 12)

Valberedningens förslag till val av styrelse med mera kommer att presenteras i god tid före stämman.

Beslut om arvode till revisor och val av revisor (punkterna 11 och 13)

Punkt 11: Valberedningen föreslår att till revisor ska utgå arvode enligt löpande räkning.

Punkt 13: Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till revisor i god tid före stämman efter upphandling.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om valberedning enligt i huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag for aktieägarna på årsstämman 2020 avseende:

 • ordförande för stämman,
 • antal styrelseledamöter,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • arvode till styrelseledamöter,
 • val av revisor,
 • ersättning till revisor,
 • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod for bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avses gälla från årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast Iön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska utgå.

lncitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare ska återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att gränserna i bolagsordningens § 4 om aktiekapital och antal aktier ändras till följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st och högst 960 000 000 st.”

Nuvarande aktiekapital och antal aktier är 8 500 000 kronor upp till 34 000 000 kronor, och antalet aktier är 85 000 000 st till 340 000 000 st.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.oasmia.com, samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, senast tre veckor före stämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 249 094 194 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppsala i augusti 2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.