Kallelse till extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl. 13:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 30 oktober 2019 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges (högst två).

Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oasmia.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
  7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission(punkt 6)

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att likviden från Företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera och accelerera kommerslialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets unika XR17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet skall genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 400 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolags­verket.

Det antecknas att emissionsbemyndigande som beslutades på årsstämman den 26 september 2019 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer till tillämpning eller inte.

RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrel­sen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och för­hållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets hemsida, www.oasmia.com, samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 249 094 194 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppsala i oktober 2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)

Styrelsen  

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.