KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019, och
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019. Anmälan görs genom brev till adress Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, genom fax till 018-51 08 73 eller genom e-post till info@oasmia.com.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 13 mars 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oasmia.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid extra bolagsstämman på distans.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Presentation av valberedningens förslag till styrelse
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode till styrelsen
 9. Val av styrelse samt styrelseordförande
 10. Stämmans avslutande

 

STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 1)

Valberedningen föreslår att advokat Jörgen S. Axelsson ska utses till ordförande på stämman.

 

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (PUNKT 7)

Valberedningen och/eller aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna kommer senast på stämman att presentera förslag på antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

 

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN (PUNKT 8)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

 

VAL AV STYRELSE SAMT STYRELSEORDFÖRANDE (PUNKT 9)

Valberedningen och/eller aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna kommer senast på stämman att presentera förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med senast tre veckor före stämman att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgänglig på bolagets webbplats.

 

UPPLYSNINGSPLIKT

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 201 952 111. Bolaget äger inga egna aktier.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

__________

Uppsala i februari 2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)
Styrelsen