Kort rapport om status på genomlysningen av Oasmia

För två veckor sedan, den 19 mars, valde den extra bolagsstämman i Oasmia en ny styrelse på huvudägaren Arwidsros initiativ. Den nya styrelsen har sedan dess tagit kontroll över Bolaget och påbörjat ny styrning och genomlysning av de viktigaste områdena som påverkar värdet av Oasmia. (Kursiverat nedan från pressreleasen från 21 mars).

  1. Genomgång av produktstrategi och distributionsstrategi för att säkerställa att bolaget framåt kan utvecklas på bästa sätt. Vidta åtgärder för att förstärka möjligheterna att framöver för att skapa en övergång från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag.

En genomgång av produkter och marknadsföringsstrategier har påbörjats. Lanseringsteamet för Apealea har formerats, i ett första steg för att utveckla en plan för kommersialisering. I samband härmed granskas produktion och logistik. Genomlysning av statusen för den planerade S1-inlämningen för Advavet har gjorts tillsammans med Advavets nyanställde VD och dess styrelse. Ytterligare information och granskning krävs för att färdigställa en tidtabell för denna process.

2. Genomgång av värdet på bolaget, dess tillgångar och rättigheter samt skulder. Säkerställa att uppgifter i och utanför balansräkningen är korrekta.

Den nye tillförordnade CFO:n har påbörjat en finansiell due diligence. Målet är att denna genomgång ska bli klar i samband med bokslutsrapporten.

3. Genomgång av mellanhavanden mellan olika intressenter, närstående och andra för att säkerställa att bolagets rättigheter tillvaratagits och kan tillvaratas på bästa sätt samt redovisats och i fortsättningen redovisas korrekt.

Genomgången pågår och beräknas kunna vara klar i samband med bokslutsrapporten.

4. Genomgång av genomförda emissioner av aktier, optioner och konvertibler. Att dessa genomförts på ett riktigt och rimligt sätt så att alla aktieägares lika rättigheter har tillvaratagits. Tillse att skapa tydliga policys för detta framöver.

Genomgången pågår och beräknas kunna vara klar i samband med bokslutsrapporten.

5. Sätta in resurser och åtgärder för att förstärka informationsgivningen så att den kan ske på ett transparent och korrekt sätt.

Styrelsen har beslutat att förbättra kommunikationen med aktieägarna. Hemsidan kommer att förbättras och bland annat kommer en lista över de största aktieägarna publiceras varje månad.

Dessa genomlysningar och åtgärder kommer att fortsätta på djupet med hjälp av externa experter. Resultaten av granskningarna kommer löpande att redovisas till aktieägarna och övriga intressenter vartefter de uppstår i enlighet med gängse informationsregler.

I tillägg till lanseringen av Apealea, har styrelsen beslutat att inrätta ett vetenskapligt och affärsmässigt rådgivande organ (Advisory Board). Initiala medlemmar har identifierats. Annonsering av sammansättningen av Advisory Board kommer att ske när den är komplett.

– Jag är glad över att vi har tagit det första steget mot kommersialisering i Oasmia. Vi har installerat ett team för lansering av Apealea. Jag uppskattar det stora stöd styrelsen får från ledningen och alla anställda i Oasmia. Det finns en stor kunskap och en stark kultur i bolaget som inspirerar. Vi kommer att fortsätta att hålla våra aktieägare uppdaterade om vad som händer framöver, säger styrelsens ordförande Jörgen Olsson.

För ytterligare information, maila gärna till:

IR@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.