Cancermarknaden i stort

För närvarande är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i världen efter hjärt-kärlsjukdomar. Under 2018 fick omkring 18 miljoner av den globala befolkningen diagnosen cancer. Var femte man och var sjätte kvinna världen över drabbas av cancer under sin livstid, och var åttonde man och var elfte kvinna dör av sjukdomen.Den förväntade ökningen i antalet cancerfall beror på flera faktorer såsom ökad befolkning, högre medellivslängd samt förändrad förekomst av vissa orsaker till cancer kopplade till social och ekonomisk utveckling.

Äggstockscancer hos kvinnor

Cancer i äggstockarna eller äggledarna är en allvarlig sjukdom som ofta medför att patienten avlider om den upptäcks i ett senare skede av sjukdomsförloppet och metastaser har hunnit bildas. Äggstockscancer är svårdiagnosticerad, vilket till stor del beror på att symptomen är diffusa. Den totala förekomsten av nya fall globalt sett är mellan 5–15 fall per 100 000 individer.2 I Västeuropa och USA är förekomsten mellan 6–8 fall per 100 000.3 Nästan 300 000 kvinnor beräknas utveckla sjukdomen varje år världen över, varav ungefär 700 i Sverige.4

Bröstcancer hos kvinnor

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor och årligen drabbas 2,1 miljoner kvinnor världen över, varav cirka 9 000 i Sverige.5 Med hjälp av utvidgade diagnostiska och terapeutiska alternativ har överlevnadsgraden ökat kraftigt under de senaste decennierna. I många länder uppgår den femåriga överlevnaden för kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i stadium I och stadium II (små tumörer eller begränsad lokal spridning till armhålans lymfkörtlar) till 80–90 procent, medan den för bröstcancer i stadium III och IV (större tumörer eller mer avlägsen spridning utanför bröstet eller till avlägsna organ) uppgår till cirka 24 procent.6

Lungcancer

Lungcancer är den vanligast förekommande cancern hos män och den tredje vanligast förekommande cancern hos kvinnor.7 Under 2018 diagnosticerades 2 miljoner nya fall globalt, varav över 4 000 i Sverige.Lungcancer har varit den vanligaste cancern i världen sedan 1985, både sett utifrån antalet diagnostiserade fall och fall där patienten avlider till följd av sjukdomen.9 Lungcanceröverlevnad bestäms mestadels av i vilket stadium cancern diagnostiseras där diagnos på senare stadium ger sämre utsikter.10

Prostatacancer

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen i världen och den femte vanligaste orsaken till att män avlider till följd av cancer. I nästan samtliga fall där patienten går bort till följd av prostatacancer har patienten diagnostiserats för adenocarcinom, en elakartad tumör i körtelvävnaden. Cirka 1,3 miljoner nya fall registrerades världen över under 2018 och cirka 10 000 män utvecklar sjukdomen i Sverige årligen.11 Prostatacancer är mer förekommande hos äldre män, i USA diagnostiseras 97 procent av alla prostatacancerfall hos män som är 50 år eller äldre. Överlevnaden på fem och tio års sikt är hög i Europa och Nordamerika, men lägre i vissa asiatiska och afrikanska länder.12

Urinvägscancer

Cirka 550 000 nya fall av urinvägscancer dokumenterades globalt under 2018 och utgjorde därmed tre procent av totalt antal nya cancerfall det året. Det innebär att urinvägscancer är den nionde vanligaste cancerformen världen över. Femårsöverlevnad varierar globalt sett, men uppgår till 76 procent i USA och till 68 procent i Europa.13

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancern hos kvinnor världen över. Cirka 500 000 fall dokumenterades under 2018 och utgjorde därmed cirka åtta procent av totalt antal nya cancerfall hos kvinnor.14 Femårsöverlevnad för alla kvinnor med livmoderhalscancer uppgår till 66 procent. Dock kan överlevnad variera utefter faktorer som etnicitet, ålder och socioekonomiska förhållanden. För vita kvinnor uppgår femårsöverlevnaden till 69 procent och för mörkhyade kvinnor är motsvarande siffra 56 procent.15

Den totala onkologimarknaden

De globala utgifterna för cancerläkemedel uppgick 2017 till 97 miljarder USD och förväntas fortsätta att öka och uppgå till 177 miljarder USD 2025.16 Utgifterna för cancerläkemedel är starkt koncentrerade till en handfull terapier, där de 35 bäst säljande läkemedlen står för 80 procent av de totala läkemedelsutgifterna.17 Listpriser för nya cancerläkemedel vid lansering har stigit stadigt under det senaste decenniet och den årliga mediankostnaden för ett nytt cancerläkemedel lanserat 2017 på den amerikanska marknaden uppgick till mer än 150 000 USD jämfört med 79 000 USD för cancerläkemedel lanserade 2013.18 Den globala onkologimarknaden förväntas öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 8 procent mellan 2017 och 2025.19 Traditionellt är onkologi en av de tre ledande terapiklasserna i världen sett till utgifter, åtföljt av smärtstillande medicin och läkemedel mot diabetes.20 Räknat i värde finns cirka 45 procent av den globala marknaden i USA, vilket gör den till världens största onkologimarknad.21 Ytterligare 20 procent av marknaden finns i fem betydelsefulla EU-länder.22

Antalet godkända cancerterapier fortsätter att öka år för år och 63 nya cancerläkemedel har lanserats under de senaste fem åren.23 Trots utvecklingen och införandet av nya läkemedel för behandling av cancer utgör cytostatika fortfarande den huvudsakliga formen av cancerbehandling världen över, mestadels i kombination med andra behandlingar som kirurgi, strålning, kemoterapi och nya innovativa målinriktade behandlingar.24

 

1) Latest global cancer data (2018), World Health Organization. 2) Cancer Research Institute (2019). 3) World Cancer Research Fund (2019). 4) Cancerfonden (2019). 5) Breast Cancer (2019), World Health Organization och Cancerfonden. 6) Breast Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund och Cancerfonden. 7) Lung Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund. 8) Cancerfonden (2019). 9) Lung Cancer: Epidemiology, Etiology, and Prevention. Clin Chest Med. 2011 Dec;32. 10) Lung Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund. 11) Prostate Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund och Cancerfonden (2019). 12) Prostate Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund. 13) Bladder Cancer Report (2018), the World Cancer Research Fund. 14) Cervical cancer (2018), the World Cancer Research Fund. 15) Cancer.Net (2019). 16) Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research. 17) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 18) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 19) Global oncology/cancer drugs market (2019) Allied Market Research. 20) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 21) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 22) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 23) Global Oncology Trends. Online IQVIA.com. 24) Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research. 25) Global oncology/cancer drugs market (2019), Allied Market Research.