Veterinärmedicin

USA är den enskilt största husdjursmarknaden med 89,7 miljoner hundar och 94,2 miljoner katter.1 48 procent av amerikanska hushåll har hund och 38 procent har katt.2 Marknaden för veterinärtjänster avseende husdjur uppskattades till 15,9 miljarder USD 2016 enligt American Pet Products Association (”APPA”). Uppskattningsvis finns det omkring 85 miljoner hundar och 103 miljoner katter som husdjur i Europa.3

Den ökade betalningsviljan beror till stor del på en förändrad attityd hos ägarna i förhållande till sina husdjur, vilka i utökad utsträckning betraktas som en familjemedlem. Ägarna är följaktligen villiga att söka högkvalitativ veterinärmedicinsk vård för sina husdjur.

De faktorer som har en positiv inverkan på marknaden för veterinärmedicin är främst en åldrande befolkning, starkare relationer mellan hundar och deras ägare, ökad medvetenhet hos veterinärer, ett större antal läkemedel godkända för användning i djur och ett större antal försäkrade djur. Vidare är de faktorer som har en negativ inverkan på marknaden för veterinärmedicin främst husdjursägares negativa uppfattning om cancerbehandling för djur på grund av att det inte har funnits några anpassade läkemedel för cancer inom veterinärvård, den ännu extremt begränsade tillgången till cytostatika som är utvecklad och anpassad för användning för hundar, omfattande behandlingar förknippade med höga kostnader samt en outvecklad marknad där mer utbildning behövs.

Cancer hos djur

Enligt Center for Cancer Research diagnosticeras uppskattningsvis sex miljoner hundar med cancer varje år i USA.4 Cancer hos djur är snarlik cancer hos människor och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Vissa cancerformer är mer vanliga inom vissa djurslag. Till exempel är lymfom den vanligaste cancerformen hos hundar. De flesta existerande cytostatika för intravenöst bruk har utformats för människor och har inte optimerats eller kliniskt testats för behandling av djur. Detta medför svårigheter med att göra en korrekt bedömning av marknadens totala storlek samt att prognostisera dess tillväxt. Bland veterinärer finns ett stort intresse för nya behandlingsmetoder som är specifikt anpassade för djur. Att fler läkemedel godkänns för användning på djur förväntas bidra positivt till marknadsutvecklingen. Förbättrade kunskaper om diagnostisering av cancer samt cancerbehandling leder till att fler hundar får behandling. Därtill förbättras tillgången på onkologspecialister och veterinärer tenderar att bli mer och mer villiga att remittera till specialister.

Mastocytom

Av de sex miljoner hundar som diagnosticeras med cancer varje år i USA utgörs ungefär en tredjedel av hudcancerdiagnoser.5 Mastocytom är en typ av hudcancer som uppkommer när så kallade mastceller börjar dela sig okontrollerat. I första hand behandlas mastocytom genom operation, men i många fall kan inte tumören opereras och då behövs cytostatika.

Idag finns två registrerade produkter för behandling av mastocytom, Masivet och Palladia. Dessa två produkter hämmar ett specifikt protein (tyrosinkinas), men innebär livslång behandling eftersom de enbart håller sjukdomen i schack. Kan inte sjukdomen behandlas leder den till döden, men många hundar avlivas dock tidigare.

Lymfom

Lymfom är en vanlig cancersjukdom hos hundar och står för 15 – 20 procent av alla nya cancerdiagnoser.6 Det finns inget registrerat läkemedel för bred behandling av lymfom i hund, utan veterinärer använder humanläkemedel i behandlingsmetoder som anpassas för sällskapsdjur.

 

 

1) National Pet Owners Survey (2017–2018), APPA. 2) Insurance Information Institute (https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-pet-statistics). 3) Facts & Figures (2017), the European Pet Food Industry Federation. 4) CanineCancer.com (https://www.caninecancer.com/osteosarcoma-bone-cancer-1). 5) VCA Inc. (https://vcahospitals.com/know-your-pet/lymphoma-in-dogs). 6) VCA Inc. (https://vcahospitals.com/know-your-pet/lymphoma-in-dogs).