Nya styrelsen inleder sin genomlysning av situationen i Oasmia

Förrgår, den 19 mars valdes på den extra bolagsstämman en ny styrelse till Oasmia på huvudägarens Arwidsros initiativ. Stämman var välbesökt med över 100 deltagande aktieägare och över 400 fullmakter.

Ordförande i den nya styrelsen är Jörgen Olsson, som är oberoende och fd vd i Hoist Finance. Övriga ledamöter är Sven Rohmann med djup och bred kompetens inom onkologi och att driva försäljning av läkemedel, också han oberoende, samt Gunilla Öhman som har ett långt förflutet som ledamot i börsnoterade bolag och ansvarig för aktieägarrelationer, också hon oberoende från bolaget och större aktieägare. Den fjärde styrelsemedlemmen är Peter Zonabend som är VD för Arwidsro och med gedigen ekonomisk och juridisk bakgrund. Peter är oberoende av bolaget men beroende av den största aktieägaren.

Den nya styrelsen har idag startat arbetet med att göra sin genomlysning av Oasmia ur flera aspekter. För att vara tydlig, målet är att skapa bästa möjliga värde för bolaget och aktieägarna framöver.

  1. Genomgång av produktstrategi och distributionsstrategi för att säkerställa att bolaget framåt kan utvecklas på bästa sätt. Vidta åtgärder för att förstärka möjligheterna att framöver för att skapa en övergång från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag.
  2. Genomgång av värdet på bolaget, dess tillgångar och rättigheter samt skulder. Säkerställa att uppgifter i och utanför balansräkningen är korrekta.
  3. Genomgång av mellanhavanden mellan olika intressenter, närstående och andra för att säkerställa att bolagets rättigheter tillvaratagits och kan tillvaratas på bästa sätt samt redovisats och i fortsättningen redovisas korrekt.
  4. Genomgång av genomförda emissioner av aktier, optioner och konvertibler. Att dessa genomförts på ett riktigt och rimligt sätt så att alla aktieägares lika rättigheter har tillvaratagits. Tillse att skapa tydliga policys för detta framöver.
  5. Sätta in resurser och åtgärder för att förstärka informationsgivningen så att den kan ske på ett transparent och korrekt sätt.

 

Dessa granskningar och åtgärder sätts igång med omedelbar verkan med styrelsens egen kompetens samt med anlitade experter. Resultaten av dessa granskningar och åtgärder kommer att redovisas och rapporteras till marknaden löpande vartefter de uppstår i enlighet med nya utarbetade policys.

-Vår förhoppning är att kunna åstadkomma en tätare dialog med aktiemarknaden och våra intressenter, samtidigt som vi måste, och ser det som vår plikt att, se till att alla aktieägare får ta del av viktig information samtidigt. En mer sammanfattande bedömning av läget av denna genomlysning kommer att ske efter Oasmias styrelsemöte den 2 april och därefter i kvartalsrapporten den 5 juni, säger Jörgen Olsson.

 

 

För ytterligare information, kontakta

Gunilla Öhman, styrelseledamot

Tel: 070 – 763 81 25

 

Information till redaktionen:

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.