Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar, att USPTO (United States Patent and Trademark Office) har offentliggjort en underrättelse om att man beviljat patent för bolagets unika tillverkningsmetod avseende produktion av nya läkemedelsformuleringar med hjälp av nanoteknik. Patentet kommer att publiceras den 27 november 2018.

Patentet täcker metoden att framställa Oasmia’s patenterade excipient, XR-17, som administrerar cancerläkemedel, både för människor och djur, på ett mindre invasivt men samtidigt mer effektivt sätt. Den nu patenterade metoden är sålunda en fördelaktig ersättningsteknologi, som medverkar till utveckling av läkemedel, som kommer att kunna konkurrera med bland annat väletablerad cancerbehandling.

Framställningsmetodens nyhetsvärde understryks av frånvaron av tidigare uppfinningar av liknande karaktär. Detta förhållande har resulterat i en beviljningsprocess, som varit mycket kort och varat mindre än två år. I jämförelse var medianvärdet för tiden för beviljningsprocessen för läkemedelsrelaterade uppfinningar 2017 i USA 14 år. Patentets löptid sträcker sig till 2036.

Det är viktigt att observera, att, i tillägg till att det nu beviljade patentet avser en metod för framställning av läkemedel, de produkter, som tillverkas med hjälp av denna metod, också är patenterade i enlighet med Artikel 64(2) i den Europeiska Patent Konventionen. Funktionaliteten i uppfinningen har redan prövats, helt eller delvis, av FDA (Food and Drug Administration) och EMA (European Medical Agency).

Notifieringen om beviljandet bekräftar det aktuella patentets uppfinningshöjd, som det framkommer i ansökningshandlingarna, både som mindre komplext och en enklare tillverkningsmetod, samtidigt som den åstadkommer ett större utfall i förhållande till andra konkurrerande metoder.

Det nya patentet öppnar också framtida ytterligare möjligheter för utlicensiering inom alternativa områden samt skalfördelar i produktion, marknadsföring och försäljning.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.