Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 80 000 000 kronor, med en årlig ränta om 5 %, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade investerare (den ”Riktade Konvertibelemissionen”) mot kontant betalning. Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 80 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolaget meddelar samtidigt att styrelsen i Oasmia emitterat och tilldelat 25 806 451 nya aktier efter nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Den Riktade Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 40 nya konvertibler till begränsad grupp vidtalade investerare till ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor per konvertibel genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Konvertibelemissionen till att fortsatt stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Styrelsens uppfattning är att mot bakgrund av det övergångsskede i vilket bolaget nu befinner sig, kommer den aktuella finansieringen ge bolaget tid och möjlighet att slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja sin långsiktiga kommersiella strategi.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 25 september 2018 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 80 000 000 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 5 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 31 oktober 2018 med premie och har fastställts till 14,50 kronor. Lånet löper på omkring ett år med förfallodag den 31 oktober 2019 i den mån det inte konverterats till aktier dessförinnan. Villkoren för konvertiblerna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 31 oktober 2018 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens marknadsmässighet.

Oaktat det i detta pressmeddelande omnämnda nyttjandet av teckningsoptioner, så har Bolaget för tillfället 196 408 337 utestående aktier. Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med  5 517 241 från 196 408 337 till 201 925 578 och att aktiekapitalet ökar med 551 724,10 kronor från 19 640 833,70 kronor till 20 192 557,80 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en aktieutspädning om cirka 2,73 procent.

Därutöver meddelas att teckningsoptionsinnehavaren MGC Capital Ltd nyttjat 25 806 451 teckningsoptioner av serie 2018/2019 för utgivande av 25 806 451 aktier, envar med en teckningskurs om 3,10 kronor. Nyttjandet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 2 580 645,10 kronor och det totala emissionsbeloppet uppgår till 79 999 998,10 kronor. Styrelsen har beslutat medge att teckningskursen ska erläggas genom partiell kvittning av 79 999 998,10 kronor av MGC Capital Ltd:s totala kapitalfordran på Bolaget om 85 551 732,40 kronor. Efter registrering hos Bolagsverket, och med beaktande av de utestående aktierna enligt vad som framgår ovan, så kommer aktiekapitalet att uppgå till 22 221 478,80 kronor och antalet aktier att uppgå till 222 214 788 stycken.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande Oasmia

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oasmia. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.