Oasmia har genomfört en riktad nyemission om cirka 165 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av aktier i Bolaget, genom en riktad nyemission av 22 948 535 aktier, motsvarande cirka 10,2 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den ”Riktade Emissionen”) mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 7,19 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 165 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 25 september 2018 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad nyemission av 22 948 535 aktier till en teckningskurs om 7,19 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid uppgående till cirka 165 MSEK. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till investerare och bedöms därför motsvara aktiens marknadsvärde med avdrag för marknadsmässig rabatt. Styrelsen har därigenom säkerställt teckningskursens marknadsmässighet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare och investerare i läkemedelsbranschen, däribland Bolagets samarbetspartner OncoGenerix USA, Inc. med ett belopp om cirka 70 MSEK, samt att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Genom den Riktade Emissionen ges Oasmia, enligt styrelsens uppfattning, genom tillskott av nödvändigt rörelsekapital, tid och möjlighet att fortsatt genomföra samt slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja Bolagets långsiktiga kommersiella strategi.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 10,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster att öka med 22 948 535 från 201 952 111 till 224 900 646. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 294 853,50 SEK från 20 195 211,10 SEK till 22 490 064,60 SEK.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oasmia. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.