Oasmia meddelar att den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 ställs in

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som avsågs att hållas den 25 januari 2019.

Oasmia offentliggjorde den 28 november 2018 att Bolaget avsåg att kalla till extra bolagsstämma. Oasmia offentliggjorde sedermera den 14 december 2018 kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 25 januari 2019. Kallelsen till den extra bolagsstämman föranleddes av att Oasmias största aktieägare, Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”), med stöd av 7 kap. 13 § aktiebolagslagen begärde att Oasmia skulle kalla till extra bolagsstämma.

Bakgrunden till Arwidsros begäran om kallelse till extra bolagsstämma är den tvist om 23 225 806 av Bolagets teckningsoptioner av serie 2018/2019 vilka Arwidsro gör anspråk på och vilken tvist Oasmia har beskrivit i tidigare offentliggjord information.

Den 15 januari 2019 presenterade Arwidsro förslag till ny styrelse i Oasmia. Oasmias styrelse samt majoriteten i dess valberedning bedömer att frågan om styrelsens sammansättning bör beredas ytterligare i syfte att säkerställa att ett förslag uppfyller de krav som uppställs i Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och andra för Oasmia tillämpliga noteringskrav. För att värna Bolaget, och mot bakgrunden att Oasmia och Arwidsro under hand för diskussioner kring den uppkomna tvisten mellan Bolaget och Arwidsro, har Oasmias styrelse beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som avsågs att hållas den 25 januari 2019. Oasmias styrelse har för närvarande inte för avsikt att kalla till ny extra bolagsstämma på basis av Arwidsros begäran.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.