Idag har en överenskommelse nåtts mellan Oasmia och dess största ägare Arwidsro. Den handlar dels om att lösa upp tidigare oklarheter, dels om att tillföra Oasmia kapital för att fortsätta satsningen framåt.

Jörgen Olsson, oberoende ordförande i Oasmia, har för bolagets räkning fört diskussioner för att lösa de tvister som pågått, för Oasmias bästa.

Överenskommelsen innebär att:

Styrelsen i Oasmia har kommit överens med Arwidsro om tidigarelagd fullgörelse av Arwidsros finansieringsförpliktelse om 75 mkr som Arwidsro utfäste i januari 2018 för att lösa de balansräkningsfrågor som den så kallade ägartvisten givit upphov till i Oasmia. Överenskommelsen innebär att Oasmias skulder minskas väsentligt, det egna kapitalet ökar och bolaget tillförs också likviditet.

Överenskommelsen genomförs i flera steg men innebär i korthet att:

  • Oasmia påkallar betalning under den ovannämnda finansieringsförpliktelsen om 75 mkr.
  • Arwidsro nyttjar totalt 24,2 miljoner teckningsoptioner vilket tillför Oasmia 75 mkr i eget kapital. Dessa teckningsoptioner har Arwidsro tilldelats och registrerats för i januari 2018, med en teckningskurs om 3:10 kr per ny aktie.
  • Oasmia förvärvar kontant för ca 40,2 mkr Arwidsros betalningsanspråk på MGC om minst 60,2 mkr. Mellanskillnaden, 20 mkr, kommer att tillföras Oasmia som ett positivt resultat. Eftersom Oasmia idag har en skuld till MGC om 80 Mkr, kan den nu kvittas till ca 20 mkr efter denna överenskommelse.

Totalt sett kommer detta leda till att Oasmias skulder minskar med cirka 60 mkr, det egna kapitalet ökar med cirka 95 mkr varav en bedömd resultateffekt om 20 mkr. Den omedelbara likviditetseffekten blir positiv med 35 mkr.

I enlighet med ovanstående kommer antalet aktier att öka med 24 193 548 nya aktier. Det totala antalet aktier kommer därefter att bli 249 094 194 aktier.

Per Arwidsson, ordförande och ägare av Arwidsro:

-Det har varit en lång resa som tidvis har varit ansträngande. Jag ser dock att det stålbad som Oasmia tvingades igenom har lett till något mycket positivt i form av en ny styrelse som har börjat bemanna bolaget på ett vederhäftigt sätt för att kunna tillvarata bolagets potential. Detta har gjort oss än mer positiva och vi avser stödja Oasmia så länge som styrelsen fortsätter leverera.

Jörgen Olsson, ordförande Oasmia:

-Det känns bra att räta ut en del historiska frågetecken och stänga ytterligare delar i vår granskning genom att fullgöra ingångna avtal. Att därutöver få 20 mkr för att minska vår skuldbörda är mycket positivt. Det viktigaste nu är ändå att få framdrift, kapital och stabilitet för att fortsätta vägen mot ett kommersiellt framgångsrikt läkemedelsbolag.

Mer fakta kring dessa frågor finns bland annat i bokslutssrapporten: https://www.oasmia.com/sv/finansiella-rapporter/ 

För mer information:

Investor Relations Oasmia
Telefon: +46 79-100 11 05
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 13:00 CEST.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.