– revisor avstyrker beviljandet av ansvarsfrihet för tidigare styrelse

Oasmia Pharmaceutical AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.oasmia.com. Jämfört med bokslutskommunikén som publicerades den 28 juni har räkenskaperna för räkenskapsåret reviderats till följd icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 30,9 MSEK. Årets resultat och eget kapital påverkas negativt med samma belopp. Därutöver avstyrker bolagets revisorer beviljandet av ansvarsfrihet för ledamöter i den tidigare styrelsen.

Nedskrivningarna avser främst balanserade utvecklingskostnader om 25,0 MSEK i projektet KB9520 som 2016 förvärvades av Karo Bio. Därutöver avser nedskrivningarna varulager om 5,5 MSEK samt övriga poster om 0,4 MSEK.

Oasmias revisorer PwC avstyrker att styrelseledamöterna i den tidigare styrelsen Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö beviljas ansvarsfrihet. PWC rekommenderar dock att den tidigare VD:n Mikael Asp beviljas ansvarsfrihet, liksom ledamöterna i den nuvarande styrelsen Jörgen Olsson, Gunilla Öhman, Sven Rohmann och Peter Zonabend.

Denna information är insiderinformation som Oasmia Pharmaceutical AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 15.00 CET.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.