Oasmia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 22 948 535 aktierna i Bolaget som emitterades i den riktade emissionen som offentliggjordes den 4 mars 2019.

Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Oasmias webbplats (www.oasmia.se). Aktierna förväntas att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 21 mars 2019.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ Stockholm: OASM) utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Oasmia. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.