Oasmia offentliggör rapport avseende särskild utredning av ansvarsfrågor genomförd av revisionsbyrån Deloitte

I samband med Oasmias bokslutskommuniké i juni 2019 tog bolagets styrelse ett beslut att anlita en särskild granskare, revisionsbyrån Deloitte (Svante Forsberg ansvarig utredare), för att utreda den tidigare styrelsens ansvar i en rad frågor som uppmärksammats av den pågående genomlysning som den nuvarande styrelsen initierade vid sitt tillträde i mars 2019. Deloittes uppdrag och syfte med rapporten var att bistå kommande årsstämma i Oasmia med ett beslutsunderlag avseende huruvida aktieägarna i Oasmia bör bevilja ansvarsfrihet för Oasmias styrelseledamöter och verkställande direktörer för det räkenskapsår som avslutades den 30 april 2019.

Rapporten går att finna i sin helhet på Oasmias hemsida. Se https://www.oasmia.com/sv/arsstamma-2019/

Deloitte skriver följande i sin sammanfattande bedömning av rapporten i punkten 1.4:

”Vi konstaterar att samtliga de ledamöter som under räkenskapsåret och fram till den 18 mars 2019 suttit i styrelsen har eller kan ha agerat vårdslöst med avseende på ett antal beslut eller åtgärder. Det är sannolikt att skada har uppstått eller kan komma att uppstå i framtiden som en direkt och förutsebar följd av dessa beslut eller åtgärder. För att möjliggöra Oasmias anspråk för dessa skador mot de ledamöter som deltagit i besluten är vår rekommendation att envar av den f.d. styrelsens ledamöter bör nekas ansvarsfrihet på årsstämman.

Vad gäller perioder innan räkenskapsåret 2018/19 har vi konstaterat att den f.d. styrelsen kan ha gjort sig skyldig till överträdelser av såväl aktiebolagslagen (”ABL”) som straffrättslig lagstiftning. Oasmias styrelse bör utreda i vilken mån dessa överträdelser kan utgöra ersättningsgill skada för bolaget. Vi rekommenderar också att styrelsen aktivt samarbetar med rättsvårdande myndigheter i dessa frågor. Se vidare avsnitt 3 och 4.

Vi ifrågasätter lämpligheten i den f.d. styrelsens sätt att kontinuerligt anlita samma rådgivare som samtidigt utfört tjänster för Oasmias dåvarande huvudägare, dennes bolag och andra inblandade parter. Detta har skapat otydliga roller som har inneburit att rådgivaren i flera fall har riskerat att utsätta sig själv och Oasmia för väsentliga intressekonflikter. Se avsnitt 2.4 och 3.5.”

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är insiderinformation som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 20.45 CET.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.