Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av sammanlagt högst 34 838 709 teckningsoptioner. Härefter har samtliga teckningsoptioner tecknats, varav Arwidsro Investment AB har tecknat 24 193 548 teckningsoptioner och MGC Capital Ltd har tecknat 10 645 161 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget, till en teckningskurs om 3,10 kronor, under perioden från och med att de registrerats hos Bolagsverket till och med den 15 augusti 2019. Således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med 3 483 870,90 kronor. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.

Bakgrunden till emissionen redogjordes för i pressmeddelande av den 2 januari 2018. Där framgår bl.a. att bolaget, i samband med att Arwidsro Investment AB och MGC Capital Ltd utfäst sig att ställa lån till bolaget, har åtagit sig att emittera teckningsoptioner enligt vad som nu beslutats. Marknadsmässigheten har säkerställts genom att olika finansieringsalternativ har utvärderats och genom förhandling av villkoren för de aktuella lånen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle bolaget tillföras cirka 108 miljoner kronor.

 

För mer information, kontakta:

Anders Blom, CFO

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: anders.blom@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

 Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.