FJÄRDE KVARTALET 1 februari 2018 – 30 april 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 843 tkr (44)[1]
 • Rörelseresultatet var -28 017 tkr (-37 411)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -32 086 tkr (-42 082)
 • Resultatet per aktie var -0,18 kr (-0,34)
 • Totalresultatet var -32 116 tkr (-42 082)

 

RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2017 – 30 april 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 169 tkr (172)
 • Rörelseresultatet var -103 724 tkr (-140 481)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -118 013 tkr (-160 243)
 • Resultatet per aktie var -0,71 kr (-1,39)
 • Totalresultatet var -118 036 tkr (-160 230)

 

 • Samtliga patienter färdigbehandlade i Docecals två pågående studier
 • Ett nytt konvertibellån om 26 mkr ersätter det som förföll i april 2018
 • EMA kom med en ny frågeställning avseende Apealea
 • Styrelsen avser inte föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Samtliga veterinärtillgångar är överförda till AdvaVet Inc.
 • Bolaget presenterade fas III data på ASCO i juni
 • EMA gav Oasmia 60 dagar att svara på en ny frågeställning avseende Apealea
 • Justering av villkor avseende bolagets lån

 

VD KOMMENTERAR

Bästa Aktieägare,

Det är glädjande att konstatera att bolagets besparingsprogram under det senaste året har medfört väsentligt minskade kostnader. Resultatet efter skatt för året är 42 mkr bättre än fjolårets och förlusten per aktie halverades för helåret. Lägre kostnadsvolym i kombination med effekter av en ökande kommersialisering kommer att avsevärt förändra resultatet i positiv riktning. Målet är att helt säkerställa bolaget finansiellt långsiktigt under andra halvåret 2018.

Det viktigaste i närtid är bolagets registreringsansökan hos EMA avseende Apealea. Tyvärr fick vi inte godkännanderekommendationen under CHMP mötet i april som förväntat. En ytterligare oförutsedd förskjutning inträffade. Myndigheten återkom med en ny frågeställning efter remiss hos samtliga medlemsländer. Bolaget fick en svarstid om 60 dagar. Vi ser inte denna nya frågeställning som något hinder annat än tidsmässigt. Samtidigt bedömer vi, att, den feedback och uppdatering, som vi nu gjort av vår registreringsdokumentation, kommer att vara till nytta och hjälpa till att reducera tidsåtgången för den regulatoriska processen i USA.

Under perioden har lanseringsförberedelserna intensifierats avseende Europa. Baserat på de fördelar, som följer vid behandling med Apealea, vilka framkommit samt feedback från EMA har en ingående kartläggning av ersättningssystemen och lokala prisstrategier konkretiserats. Bolaget har för detta ändamål samt vad avser sökande av distributörer anlitat en mycket välrenommerad rådgivare.

Produktionen i Uppsala går för fullt och vi fortsätter att tillverka för den ryska marknaden men även för kommande lanseringar i andra länder. Oasmia planerar att under hösten sluta producera Apealea i företagets tillverkningsenhet i Uppsala. All kommersiell produktion av Apealea kommer därefter att ske utomlands för samtliga marknader.

Vidare fortsätter arbetet med full kraft i AdvaVet, Inc., Oasmias amerikanska dotterbolag. Samtliga rättigheter för veterinärverksamheten är nu överflyttade och rekryteringen av erfaren personal samt styrelse har varit framgångsrik. Den amerikanska marknaden är den största och därmed viktigaste för veterinärläkemedel. Med hjälp av lokal finansiering och notering i USA avser vi att ge AdvaVet en stabil finansiell grund för att kunna kommersialisera våra nya och patentskyddade veterinärprodukter, Doxophos Vet och Paccal Vet.

Kommande viktiga händelser:

 • Besked från EMA avseende Apealea förväntas senast under juli 2018
 • Partner- och distributionsavtal
 • AdvaVet Incs nästa steg i USA kommer att presenteras
 • Data från de två Docecal studierna mot Taxotere kommer att presenteras
 • Pivotal data för Doxophos Vet kommer att presenteras
 • Pre-submission meeting och inlämnande av ansökan för Apealea hos FDA
 • Ytterligare ansökningar om marknadsgodkännande för Apealea i stora delar av världen

Vi kan således förvänta oss en mängd viktiga och avgörande händelser i bolaget under den kommande tiden, vilka kommer att få en betydande och positiv inverkan på bolagets utveckling. Jag vill slutligen passa på att rikta ett stort tack till våra aktieägare och medarbetare för ett betydelsefullt år i bolagets historia.

Mikael Asp, VD

 

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår