HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· En extrastämma den 6 november 2019 beslutade om att bemyndiga styrelsen i Oasmia att genomföra den föreslagna nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare.
· Den fulltecknade företrädesemissionen tillförde cirka 399 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

· Oasmia lanserade sin produkt, Apealea® 60 mg, i Sverige, Danmark och Finland. Den första omgången av läkemedlet skickades till distributörer i dessa länder.
· Styrelsen för Oasmia utnämnde Dr. Francois Martelet till ny VD. Han tillträdde sin tjänst den 9 mars och ersatte Dr. Sven Rohmann, som har varit tillförordnad VD under en viktig övergångsperiod för bolaget. Dr. Rohmann kvarstår som styrelseledamot och kommer att fortsätta ha en aktiv roll i företagets kommersialiseringsstrategi framöver.
· Utbrottet av Covid19 och dess effekter på samhället accelererades under mars månad. På grund av situationen med Covid19-viruset erfar vi en avmattning av våra Apealea-lanseringsaktiviteter i Sverige, Danmark och Finland. Styrelsen och ledningen övervakar situationen noggrant.
· Oasmia och Elevar ingick globalt strategiskt samarbete för kommersialisering av Apealea® med en upfront payment om 20 MUSD, milstolpsbetalningar med potential upp till 678 MUSD samt tvåsiffriga procentuella royalties.

TREDJE KVARTALET 1 november 2019 – 31 januari 2020

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 144 tkr (1 427)[1]
· Rörelseresultatet var -57 708 tkr (-26 248)
· Resultatet efter skatt uppgick till -59 212 tkr (-30 260)
· Resultatet per aktie var -0,16 kr (-0,10)[2]

PERIODEN 1 maj 2019 – 31 januari 2020

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 577 tkr (1 714)[1]
· Rörelseresultatet var -141 198 tkr (-75 626)
· Resultatet efter skatt uppgick till -117 594 tkr (-122 343)
· Resultatet per aktie var -0,42 kr (-0,47)[2]

[1] Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår
[2] Nyckeltalen i denna rapport har justerats för fondemissionselementet i den företrädesemission som genomförts under perioden.

VD KOMMENTERAR

Det strategiska samarbetet tar oss till nästa nivå av tillväxt

Redan efter en mycket kort tid på jobbet är jag imponerad av Oasmia-framstegen under de senaste 18 månaderna, i synnerhet företrädesemissionen i december förra året. Låt mig tacka Dr. Sven Rohmann, före detta tillförordnad VD, och ledningsgruppen som har gjort ett bra jobb de senaste månaderna med godkännandet och lanseringen av Apealea® 60 mg i Norden samt grundarbetet för det strategiska samarbetet som vi meddelade tidigare denna vecka.

En av de främsta orsakerna till att Oasmia är ganska unikt i bioteknikvärlden är att det är ett integrerat läkemedelsföretag med forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljningsförmåga. Nu är det dags att granska och stärka våra interna förmågor för att bli en betydande europeisk onkologiaktör. Vi kommer nu att arbeta med att formulera en affärsplan som matchar våra högt ställda förväntningar. Vi kommer sedan att fokusera på genomförandet av planen för att omvandla företaget i enlighet därmed.

Som vi offentliggjorde den 25 mars har Oasmia och Elevar Therapeutics Inc. tecknat ett globalt strategiskt samarbetsavtal beträffande kommersialisering av Oasmias cancerpreparat Apealea®. Det totala avtalsvärdet är 698 miljoner USD jämte royalties. Detta inkluderar en upfront payment om 20 miljoner USD och milstolpsbetalningar med en potential upp till 678 miljoner USD relaterade till Elevars prestation avseende försäljning, klinisk utveckling och regulatoriska godkännanden. Elevar kommer också betala Oasmia tvåsiffriga royalties på försäljningen av Apealea®.

Vi ser denna affär som ett stort steg framåt för Oasmia som kommer att ta företaget in i kommersialisering och vi kommer att arbeta i nära samarbete med Elevar för att maximera värdet på affären. Vi kommer också att titta mot att stärka vår portfölj genom att inlicensiera och/eller förvärva andra onkologitillgångar, i linje med vår ambition att bli en viktig onkologiaktör i Europa.

Vi kommer att fortsätta att maximera värdet på vår teknologiplattform XR-17 genom att generera nya onkologiska preparat. Nuförtiden kommer utvecklingen mycket att handla om kombinationer av kemoterapier med immunterapi och även om riktade anti-cancerläkemedel. Oasmia och dess teknologiplattform är i god position för att vara i framkant av den utvecklingen.

Idag övervakar vi noggrant Covid19-situationen och dess inverkan på vårt samhälle. Vi erfar en avmattning av våra Apealea-lanseringsaktiviteter i Sverige, Danmark och Finland på grund av situationen med Covid19-viruset.

Jag kommer att göra mitt bästa för att kommunicera på ett öppet och etiskt sätt med aktieägare, investerare och den medicinska världen framöver. Personligen är jag glad över att vara tillbaka i Sverige där jag bodde för många år sedan.

Dr. Francois Martelet, VD Oasmia

För mer information:

Urban Ekelund
IR Manager Oasmia
Telefon: +46 18-50 54 40
E-mail: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17. Bolaget har lyckats driva sin första produktkandidat, Apealea® (paklitaxel micellär) genom klinisk utveckling, och har ansökt om och erhållit marknadsgodkännande i EU och i vissa andra länder. Oasmia är inne i ett skifte där bolaget nu går in i kommersialiseringsfas för produkten Apealea® och produkten görs nu tillgänglig för patienter via dess samarbete med Elevar och dess befintliga verksamhet och samarbeten i dess behållna territorier.