Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 juli 2019

Händelser första kvartalet

 • Oasmia presenterade resultaten från två kliniska studier av läkemedelskandidaten Docecal i patienter med metastaserande bröstcancer
 • Styrelsen utsåg en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman
 • Oasmia fann tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte hade redovisats. Styrelsen beslutade att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten och avslutade anställningen och samarbetet med Julian Aleksov
 • Sven Rohmann utsågs till tf VD
 • Oasmia tillkännagav bildandet av sitt Scientific Advisory Board
 • Nina Heldring utsågs till tf CMO
 • Oasmia tillsatte Business Advisory Board med målsättningen att främst ge stöd åt kommersialiseringen av Apealea samt utvärdera vilka utvecklings- och marknadsmöjligheter som finns för de övriga produktkandidaterna
 • En överenskommelse nåddes mellan Oasmia och dess största ägare Arwidsro. Den handlar dels om att lösa upp tidigare oklarheter, dels om att tillföra Oasmia kapital för att fortsätta satsningen framåt

Händelser efter kvartalets utgång

 • Oasmias depåbevis avnoterades från NASDAQ i USA för att minska komplexitet och kostnader
 • Oasmias rekryterade två General Managers till bolagets ledningsgrupp
 • Oasmia publicerade sin årsredovisning för 2018/2019 och reviderade räkenskaper efter nedskrivningar. Bolagets revisor avstyrkte beviljande av ansvarsfrihet för tidigare styrelse
 • Den av Oasmias styrelse anlitade särskilde granskaren, Svante Forsberg (Deloitte), lämnade sin rapport kring utredning av ansvarsfrågor inför kommande årsstämma

Första kvartalet 1 maj – 31 juli 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 182 tkr (128) [1]
 • Rörelseresultatet var -35 909 tkr (-26 572)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -39 928 tkr (-31 102)
 • Resultatet per aktie var -0,17 kr (-0,18)

[1] Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår

VD kommenterar

Substantiella steg framåt i förberedelserna för Apealea-lansering

Omstruktureringen av Oasmia, för att nå det som krävs för att bli ett helt integrerat kommersiellt läkemedelsföretag, närmar sig slutförandet.

På bara några månader har en ny ledningsgrupp bildats i Oasmia med erfarenhet att implementera de kommande stegen mot kommersialisering av Oasmias nyckeltillgångar. Vi har nu ett välbalanserat team med en CBO, en CMO, en CTO, en CFO och GM för Europa och USA, som har de erfarenheter och bakgrunder som krävs för att göra skillnad i den spännande period bolaget står inför. Dessutom har vi nya föreslagna styrelseledamöter med branschkompetens och internationellt gott rykte.

Dessutom har vi en mycket spännande kärnteknologi som har alla möjligheter att göra avtryck inom läkemedelsindustrin. Vår XR17-plattform utgör kärnan i Oasmia. Det är en spännande teknologi som tillgodoser ett betydande behov. XR17-formuleringen är unik på många sätt. Den är vitamin A-baserad, organisk, vegansk och innehåller inte alkohol, vilket innebär att det är en lösning för alla oavsett religiös tro. Det finns väldigt få sådana formuleringar inom läkemedelsindustrin.

Det senaste, slutgiltiga marknadsgodkännandet av Apealea av europeiska läkemedelsmyndigheten validerade helt XR-17 – Oasmias teknikplattform för läkemedelsleverans. Det gör det möjligt för företaget att kommersialisera sitt första cancerbekämpande läkemedel i hela Europa inklusive dess svenska hemmamarknad.

Det dedikerade lanseringsteamet för Apealea började sitt arbete med lanseringsplanen under det gångna kvartalet och marknadsmaterialet kommer produceras i tid inför lanseringen nästa år. Våra nyetablerade Advisory Boards har gett sina första input på utrullningsplanerna och stöder lanseringsaktiviteter med sina nätverk.

Vi har planerat vår närvaro på flera branschevenemang de närmaste månaderna med målet att positionera Apealea och XR-17 men också Oasmia som företag på ett professionellt sätt.

Sammanfattningsvis är hela företaget mycket förväntansfullt inför den kommande europeiska lanseringen av Apealea. Många aktiviteter har behövts för att nå det här skedet – en stark laginsats!

Sven Rohmann, interim VD i Oasmia

För mer information:

Urban Ekelund, Investor Relations Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl 07:30 CET.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.