Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 juli 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Oasmia presenterade i maj en strategisk översyn för långsiktig, lönsam tillväxt som specialty pharma-bolag. Som ett resultat av översynen kommer Oasmia att upphöra med kommersiell tillverkning och implementera kostnadsnedskärningar som kommer att leda till en årlig besparing på 100 MSEK och månatliga kostnader på under 10 MSEK.
 • En extra bolagsstämma i maj valde tidigare styrelseledamot Anders Härfstrand till ny ordförande i styrelsen och Birgit Stattin Norinder till ny styrelseledamot. Jörgen Olsson, tidigare styrelseordförande, och Gunilla Öhman, tidigare styrelseledamot, lämnade styrelsen.
 • I juni ingick Oasmia avtal om en fas Ib-studie med Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) för utvärdering av docetaxel micellar vid behandling av metastatisk prostatacancer.
 • Oasmias partner Elevar Therapeutics och Tanner Pharma Group startade i juli ett globalt Named Patient Program för att göra Apealea® tillgängligt för patienter på marknader utanför USA.
 • Utbrottet av covid-19 och dess effekter runt om i världen har fortsatt påverka Oasmias verksamhet under räkenskapsårets första kvartal. Som ett resultat av den globala pandemin fortsätter bolaget att erfara en tydlig inverkan på bolagets marknadsaktiviteter till följd av en avsevärd minskad tillgång till vårdgivare och onkologer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Oasmia utsåg i augusti Peter Selin till Chief Business Officer.
 • Oasmias CFO Michael af Winklerfelt sa upp sig i augusti.
 • I september reviderade Oasmias valberedning sitt förslag till årsstämman avseende val av styrelse och Sven Rohmann meddelade att han inte längre står till förfogande för omval.
 • Oasmia utsåg i september Fredrik Järrsten till Chief Financial Officer (CFO).

FÖRSTA KVARTALET[2]: 1 MAJ 2020 – 31 JULI 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 208 tkr (182)
 • Rörelseresultatet var -49 220 tkr (-35 764)[3]
 • Resultatet efter skatt uppgick till -53 105 tkr (-39 783)[3]
 • Resultatet per aktie var -0,12 kr (-0,13)[3,4]

VD KOMMENTERAR

Under det första kvartalet har vi på Oasmia fortsatt arbeta för att leverera den strategiska vision vi slagit fast efter tillkännagivandet av det globala partnerskapet med Elevar Therapeutics, ett partnerskap som syftar till att kommersialisera vår cancerbehandling Apealea®.

Enligt avtalet med Elevar behåller Oasmia rättigheterna till Apealea® i de nordiska länderna och vi arbetar nu med att göra produkten kommersiellt tillgänglig. Covid-19-pandemin har dock utan tvekan påverkat förutsättningarna för vår medicinska personal att möta onkologer under kvartalet. Lättnader av restriktioner kommer att bidra till att aktiviteterna kan återgå till mer normala nivåer under resten av året.

I juli ingick Elevar ett avtal med Tanner Pharma Group om att starta ett så kallat Named Patient Program som ska underlätta för patienter att få tillgång till Apealea® i länder utanför USA där produkten ännu inte är kommersiellt tillgänglig. Målet med programmet är att hjälpa cancerpatienter som saknar andra behandlingsalternativ att få tillgång till läkemedlet. Apealea® är den enda chremophorfria produkten i Europa som är godkänd för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Den initiala målpopulationen för äggstockscancer är därför patienter som riskerar att få, eller som tidigare har fått hypersensitiva reaktioner av nuvarande löslighetsförstärkare innehållande paklitaxel-formuleringar. Vi hoppas att detta kommer att göra dem särskilt lämpliga för vår XR-17™-baserade formulering av paklitaxel.

Samarbetet med Elevar som inleddes 2020, liksom flytten av all kommersiell tillverkning av Apealea® till Baxter i slutet av 2018, var viktiga händelser i omarbetningen av vår tillväxtstrategi och har gjort det möjligt för oss att fokusera våra resurser där de kan ge bäst avkastning för aktieägarna.

Styrelsens långsiktiga vision är att bygga ett kassaflödespositivt specialty pharma-bolag. För att kunna uppnå detta har vi genomfört en strategisk översyn av Oasmia i syfte att fokusera på FoU och affärsutveckling, samt att minska onödiga utgifter. Med en beprövad teknologi i XR-17™, en mycket lovande godkänd cancerprodukt, Apealea®, och ett globalt kommersialiseringsavtal värt upp till 678 miljoner USD plus royalty, är vi väl positionerade för att växa genom förvärv och licensiering av produkter i sen utvecklingsfas och redan marknadsförda produkter. Vi kommer att undersöka ytterligare möjligheter att tillämpa vår egenutvecklade löslighetsförbättrande teknikplattform XR-17™, främst inom onkologi men även inom andra terapeutiska områden. Vi tittar också på möjligheterna att utlicensiera teknologin för applikationer som inte ingår i kärnverksamheten. Vi håller redan på att utvärdera strategiska alternativ för vår veterinärmedicinverksamhet.

Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline med XR-17™-baserade produkter och nyttja företagets expertis inom tillverkning för vår FoU-verksamhet. Nuvarande lovande utvecklingsprogram innefattar docetaxel micellar för metastatisk prostatacancer. I juni tecknade vi ett avtal med den schweiziska forskargruppen SAKK om att genomföra den första kliniska prövningen med docetaxel micellar mot spridd prostatacancer. Oasmias docetaxel micellar-formulering är baserad på XR-17™, vilket möjliggör ökad användning av cancerläkemedel som annars inte är vattenlösliga. Detta samtidigt som biverkningarna, eller behovet av ytterligare läkemedel förknippade med traditionella löslighetsförstärkare, kan minskas. Därutöver fortsätter vi utvärderingen av XR-19, Oasmias teknologiplattform för dubbel inkapsling.

Under resterande delen av 2020 kommer vi att fortsätta utveckla viktiga områden i vår tillväxtstrategi. Dessa utgörs bland annat av ett nära samarbete med Elevar i syfte att uppnå viktiga milstolpar för Apealea® och att stödja arbetet med att hitta bäst lämpade kommersiella samarbetspartners för produkten i Europa och Kina. Utnämningen av Peter Selin som Chief Business Officer för några veckor sedan tillsammans med vår starka kassa är ovärderlig när vi fortsätter att driva tillväxt genom förvärv och licensaffärer som kompletterar vår teknologi och affärsmodell.

Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg. Jag uppskattar ert tålamod och fortsatta stöd när vi omvandlar Oasmia vidare till ett hållbart och lönsamt tillväxtbolag med långsiktig potential. Men framför allt finns vi här för att kunna hjälpa patienter som lider av olika former av cancer.

Dr. Francois Martelet, M.D., VD Oasmia

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen är baserad på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17™. Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.

[1] Siffror inom parantes visar utfall motsvarande period föregående räkenskapsår.
[2] Under föregående räkenskapsår gjordes en rättelse av fel i tidigare perioder. För denna rättelse redogörs i årsredovisning
2019/2020, framför allt i not 4. I föreliggande delårsrapport har berörda poster i jämförelseperioderna räknats om. I den mån
dessa omräkningar inte framgår av nämnda årsredovisning är de markerade i denna rapport.
[3] Jämförelseperioden är omräknad för att ta hänsyn till rättelse av fel i tidigare perioder gjorda under 2019/2020, se not 4 i årsredovisning 2019/2020.
[4] Resultatet per aktie har för jämförelseperioden justerats för fondemissionselementet i den företrädesemission som genomförts under räkenskapsåret 2019/2020.