Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma den 19 mars 2019

I Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) avhölls i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman var sammankallad på begäran av aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i Bolaget för att behandla frågan om val av styrelse för Bolaget.

Den extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget skulle vara fyra. Den extra bolagsstämman beslutade vidare att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Den extra bolagstämman beslutade att välja Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman som styrelseledamöter för Bolaget, med Jörgen Olsson som ordförande.

-Vi ser fram emot att genast starta vårt uppdrag att säkerställa arbetet framöver för Oasmia för alla aktieägares bästa. Det kommer att innebära att skapa driv framåt för att påbörja kommersialiseringsfasen, att skapa en transparent och korrekt informationsgivning, ordning och reda och möjliggöra fortsatt finansiering, sade Jörgen Olsson, ny ordförande i Oasmia under stämman.

 

För mer information, kontakta

Jörgen Olsson, Styrelseordförande

Tel: 070 – 342 05 70

 

Mikael Asp, VD

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.