Lånen ska utbetalas senast den 15 maj 2018 och förfaller till återbetalning ett år senare. Avsikten med lånet är att ersätta det befintliga lån som bolaget idag har från Nexttobe AB.

I samband med transaktionen har Alceco International S.A. sålt 2 miljoner aktier till Per Arwidsson.

”I egenskap av största ägare och med min starka tilltro till Oasmias framtida kommersiella utveckling är det en självklarhet att bidra till att säkerställa en långsiktig finansiell lösning för bolaget,” säger Arwidsros styrelseordförande Per Arwidsson.

”Vi är mycket glada att vi genom denna lösning bereds tid att fullfölja många av de pågående och i förlängningen inkomstbringande kommersiella aktiviteter som Oasmia nu står inför,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia.

Utbetalning av lånet förutsätter att sedvanliga villkor är uppfyllda – häribland att Oasmia vid tidpunkten har tillräckliga finansiella medel för att bedriva sin verksamhet under den då kommande 12-månadersperioden (utan hänsyn tagen till lånen från Arwidsro och den andre långivaren MGC Capital) och att det saknas anledning att tro att Oasmia inte kommer kunna fullgöra sina förpliktelser enligt låneavtalen.

Lånen kommer löpa med 8 procents årlig ränta. Härutöver erhåller Arwidsro 24 193 548 teckningsoptioner och MGC Capital 10 645 161 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av aktier i Oasmia för ett pris om 3,10 kronor per aktie fram till och med den 15 augusti 2019 och ska emitteras senast den 31 januari 2018. Skulle lånet sedan inte utbetalas till följd av att villkoren inte är uppfyllda ska långivarna återlämna större delen av teckningsoptionerna till Oasmia. Dessa teckningsoptioner kommer att makuleras. En mindre del om omkring 4 procent av teckningsoptionerna behåller långivarna som kompensation för åtagandet att ställa lånet till förfogande.

 

För mer information, kontakta:

Anders Blom, CFO

Tel: 018 50 54 40

E-post: anders.blom@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.