Oasmia senarelägger publiceringen av Q4-rapporten och bokslutskommunikén till den 28 juni

Styrelsen i Oasmia har beslutat att senarelägga publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommunikén 2018/2019 från 5 juni 2019 till 28 juni 2019. Förseningen är ett resultat av den pågående genomlysning som initierades av den nya styrelsen i mars 2019. Ett antal tidskrävande och utestående granskningar och utvärderingar måste slutföras, beslutas om och följaktligen värderas rätt i räkenskaperna. De involverade i processen innefattar ledningen, styrelsen, rådgivande specialister och revisorerna.

”Som följd av utestående frågeställningar i granskningen, och för att säkerställa att faktabaserade beslut kan fattas, har styrelsen beslutat att skjuta upp publiceringen av bokslutet”, säger Jörgen Olsson, ordförande i Oasmia.

Den pågående översynen omfattar både värderingsfrågor i balansräkningen samt strategiska planeringsdiskussioner. De senare sker i dialog med bolagets före detta styrelseordförande och före detta CFO.

Resultatet av översynen och initiativ som initieras av Oasmias nya styrelse kommer att kommuniceras till marknaden så snart som relevant information kan delges.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

IR@Oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB 

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.