Oasmia uppdaterar angående tvisterna med MGC

Under helgen har det ursprungligen årsvisa reverslån som Nexttobe redan år 2015 lämnat till Oasmia slutligen förfallit efter flera förlängningar. Det har också varit den avsedda refinansieringen av detta lån som givit upphov till att Oasmias emission i januari 2018 av teckningsoptioner till dels Arwidsro dels MGC, vilka teckningsoptioner i sin tur givit upphov till den s k ägartvisten efter att MGC huvudsakligen på kredit förvärvat denna lånefordran i slutet augusti 2018. I förhållandet mellan Oasmia och Arwidsro har den s k ägartvisten sedermera förlikats. Se vidare Oasmias bokslutskommuniké offentliggjord den 28 juni 2019 samt pressmeddelandet om denna förlikning offentliggjord 5 juli 2019. Som också framgår av bokslutskommunikén och nämnda pressmeddelande, har Oasmia i bokslutskommunikén bokfört återstoden av nämnda reverslån som skuldsättning om 80 mkr i kapital, jämte ränta, med förfallodag 24 augusti 2019.

Under juli och augusti har MGC sökt inleda olika processåtgärder mot Oasmia, bl a en skadeståndstalan om 229 mkr jämte ränta pga påstådd utebliven leverans av aktier/teckningsoptioner till följd av den s k ägartvisten, samt med krav (inklusive genom konkursansökningar) på förtida betalning av nyssnämnda reverslån. Detta har skett såväl före som efter förlikningen mellan Arwidsro och Oasmia. Som tidigare kommunicerats har Oasmia bestritt dessa anspråk som grundlösa: MGCs konkursansökningar har avvisats eller tagits tillbaka.

Inför förfallodagen den 24 augusti har Oasmia med sina juridiska rådgivare noga gått igenom de olika tvisterna och relevanta sakförhållanden. Oasmia har därvid kommit till slutsatsen att inte i någon del betala MGC kontant avseende det reverslån som i bokslutskommunikén är skuldfört med 80 mkr i kapital. Oasmia har, och kommer att göra gällande, motfordringar som överstiger detta belopp.

I första hand består motfordringarna av preliminärt ca 62 mkr per idag i form av en fordran som förvärvats från Arwidsro. (Se vidare nämnda pressmeddelande från 5 juli 2019 då denna fordran uppgick till 60,2 mkr). Vidare finns, eller utreds, motfordringar hänförliga till MGCs olika kontraktsbrott mot de pant- och andra förpliktelser som MGC hade ingått i samband med MGC:s förvärv av reverslånet från Nexttobe. Vidare har Oasmia ersättningsanspråk mot MGC till följd av ogrundad konkursansökan.

Oasmia kommer att tillvarata Oasmias intressen i dessa frågor inför rätta där så är erforderligt och kommer att söka utkräva kompensation avseende all skada som Oasmia åsamkats. Till att börja med kan konstateras att MGCs processåtgärder hitintills vilat på oklar behörighet och talerätt, och även till stora delar förts inför fel forum (Uppsala tingsrätt istället för korrekta Stockholms tingsrätt). För det fall Oasmias formella invändningar i dessa frågor inte skulle vinna gehör och MGC får gå vidare med sina avsedda stämningar, kommer Oasmia bland annat bestrida de grundlösa påståendena från MGCs uppgivna ombud att Oasmia inte skulle ha blivit rättmätig innehavare av ovannämnda motfordran om preliminärt 62 mkr och/eller pga fordringsöverlåtelsen inte skulle äga utkräva det fulla beloppet.

Det faktum att Oasmia avvaktar att processläget klarnar ytterligare samt att Oasmia i enlighet med ovanstående nu håller inne hela den bokförda låneskulden på 80 mkr jämte ränta föranleder för närvarande inte någon förändrad bokföring eller några ytterligare reservationer eller intäktsföringar i förhållande till bokslutskommunikén.

De skadeståndskrav, s k class actions, som förberetts i amerikansk domstol med anledning av Oasmias ADR-program saknar utifrån vad som hitintills åberopats samband med tvisterna med MGC. Då dessa skadeståndskrav inte bedöms medföra någon förlustrisk för Oasmia har inte heller dessa processrisker föranlett någon särskild reservation.

 

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.