Revisor

Den externa revisionen av Bolagets räkenskaper samt av styrelsens och VD:s förvaltning utförs i Sverige enligt god revisionssed. Bolagets huvudansvarige revisor deltar vid minst ett styrelsemöte per år och går igenom årets revision samt för en diskussion med styrelseledamötena utan närvaro av den verkställande direktören.

Vid årsstämman 2018 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserad revisor Johan Engstam som huvudansvarig. Mandatperioden är på ett år och löper ut vid årsstämman 2019.