Oasmia Pharmaceutical AB är ett aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm. Bolaget regleras av lagar och förordningar inklusive aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelbok för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

Ledning, vägledning och intern kontroll delas mellan aktieägarna (via årsstämman), styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen. Oasmia arbetar i enlighet med de interna instruktioner och riktlinjer som antagits av Oasmias styrelse och ledningsgrupp. Oasmias revisorer ansvarar för den externa kontrollen av företaget.