Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda på sätt bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Vid bolagsstämman har samtliga aktieägare samma förslags-, deltagande- och rösträtt.

Vid årsstämman beslutas om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av finansiella rapporter, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna, riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare samt andra väsentliga frågor som kräver beslut av stämman. Normalt fattas beslut vid bolagsstämma med enkel majoritet, men aktiebolagslagen föreskriver i vissa frågor andra beslutskriterier.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära det enligt tid som följer av lag och bestämmelsen finns i Aktiebolagslag (2005:551) 7 kap. 16 §.

7 kap. 16 §

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma skall begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen

  1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 18–20 §§ kallelse tidigast får utfärdas, eller
  2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

För att Bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp till årsstämman ha nått Bolaget senast 7 veckor före stämman.

Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ställas till styrelsen och skickas till nedan givna adress.

Oasmia Pharmaceutical AB
Att. Styrelsen
Vallongatan 1
752 28 Uppsala

Dela sidan