Många aktiva läkemedelssubstanser (API:er) för intravenös användning är olösliga eller svårlösliga i vatten. Detta kan vara ett stort hinder vid läkemedelsutveckling och kan bidra till att lovande läkemedel fallerar under utvecklingsprocessen och det kan även begränsa användningen av godkända läkemedel. Enligt vissa uppskattningar är 70 till 90% av alla läkemedel under utveckling klassade som svårlösliga. Detsamma gäller cirka 40% av godkända läkemedel. 1

Tekniker för att förbättra intravenös löslighet av läkemedel, såsom användning av lösningsmedel i form av polymerer, polyoxyloljederivat och etanol, kan ge upphov till akuta och fördröjda biverkningar som kan vara allvarliga. Biverkningar orsakade av läkemedelsbärare har betraktats som ett nödvändigt ont vid cancerbehandling och kan kräva rutinmässig användning av kortikosteroider som premedicinering och långsamma infusioner som begränsar antalet patienter i belastade kemoterapiavdelningar.

För att möta detta ouppfyllda medicinska behov och förbättra effektiviteten av läkemedelsutveckling har Oasmia utvecklat och patenterat plattformen XR-17 ™. XR-17 ökar lösligheten hos substanser som tillförs intravenöst och gör det möjligt för Oasmia att utveckla innovativa formuleringar av API:er.

Oasmia kan ta fram nya innovativa och patentskyddade läkemedel till gagn för patienter genom att kombinera XR-17 med effektiva läkemedelssubstanser.

1 (Ref: Loftsson, T, Brewster, ME, J Pharm Pharmacol. 2010 Nov;62(11):1607-21.).