Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma den 6 november 2019. Bolagsstämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 400 MSEK (”Företrädesemissionen”). Likviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea® samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets egenutvecklade XR-17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för att möjliggöra framtida tillväxt. Bolagets största aktieägare Per Arwidsson via Arwidsro  Investment AB och närstående (”Arwidsro”) har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 100 MSEK eller 25 procent. Oasmia har också fått ett finansieringsåtagande från Arwidsro som möjliggör för Oasmia att återbetala det utestående konvertibellånet den 31 oktober 2019.

Sammanfattning

  • Styrelsen offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma den 6 november 2019. Stämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission av aktier om cirka 400 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
  • Likviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea® samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets egenutvecklade XR-17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt.
  • Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen samt att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen har Bolagets huvudägare Arwidsro åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande motsvarar cirka 100 MSEK eller 25 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Arwidsro även åtagit sig att rösta för förslaget om emissionsbemyndigande på den extra bolagsstämman den 6 november 2019.
  • Vidare har Bolaget mottagit ett finansieringsåtagande om upp till 45 MSEK från Arwidsro. Låneåtagandet avses användas för återbetalning av det utestående konvertibellånet som förfaller den 31 oktober 2019. I den utsträckning finanseringsåtagandet tas i anspråk kommer motsvarande belopp att användas som betalning genom kvittning i Företrädesemission.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas äga rum i slutet av fjärde kvartalet 2019.

Nya affärsmöjligheter och bakgrund till Företrädesemissionen

”Det gläder mig att se Oasmias successivt ökade fokus mot kommersialisering. Med en stegvis marknadslansering förväntar jag mig att Oasmia ska växa på ett sunt sätt som skapar värde för aktieägarna. Vi får inte glömma att vi arbetar inom ett område med stort medicinskt behov och många års arbete kommer nu att hjälpa framtida patienter”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande.

Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Bolagets produkter och produktkandidater är baserade på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17 som möjliggör framställning av vattenlösliga nanopartikulära formuleringar av annars olösliga aktiva farmaceutiska substanser (API). Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea®, genom klinisk utveckling och uppnått marknadsgodkännande i EU och andra länder. Bolaget har stärkt sin ledningsgrupp för att accelerera kommersialiseringen och inlett en kommersialiseringsfas för produkten Apealea® i syfte att göra produkten tillgänglig för patienter och för att generera avkastning till Bolagets investerare.

På kortare sikt strävar Oasmia för att kommersialisera Apealea® på den nordiska och europeiska marknaden och Bolaget har som mål att samtidigt initiera samtal med FDA avseende ansökan om marknadsgodkännande av Apealea® i USA. Vidare avser Bolaget att fortsätta att investera i medicinsk utveckling samt andra cancerindikationer för Apealea® för att nå en högre marknadspenetration samt fortsätta med klinisk utveckling av läkemedelskandidater som ingår i Bolagets portfölj.

Oasmias onkologiprodukter avser att utgöra en palett av cytostatika-läkemedel anpassade för att kombinera med målriktade behandlingar såsom läkemedel inom immunonkologi, vilken är den ledande behandlingsformen sett utifrån antalet genomförda cancerbehandlingar.

Extra bolagsstämma

Styrelsen har idag offentliggjort en kallelse till extra bolagsstämma som kommer att hållas i Bolagets lokaler på Vallongatan 1 i Uppsala den 6 november 2019 för att besluta om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission av aktier om cirka 400 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande. 

Kortfristigt finansieringsåtagande och lösen av konvertibellån

Den 31 oktober 2018 utgav Bolaget ett konvertibellån med ett nominellt belopp om cirka 51 MSEK. Konvertibellånet förfaller till betalning den 31 oktober 2019 såvida konvertering inte skett dessförinnan. Dessa konvertibler kan konverteras till aktier i Bolaget till en kurs om 14.50 SEK per aktie. Vid fullständig konvertering skulle 3 517 236 nya aktier emitteras i Bolaget, vilket inte är sannolikt under rådande marknadsförhållanden. I syfte att möjliggöra för Oasmia att återbetala konvertibellånet för det fall konvertering inte sker, helt eller delvis, har Oasmia träffat ett avtal med Bolagets huvudägare Arwidsro om ett kortfristigt finansieringsåtagande om 45 MSEK. Ingen ersättning kommer att utgå till Arwidsro för detta finansieringsåtagande. I den utsträckning finanseringsåtagandet tas i anspråk kommer motsvarande belopp att användas som betalning genom kvittning i Företrädesemission.

Teckningsförbindelse och röstningsåtagande från Arwidsro

Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen samt att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen har Bolagets huvudägare Arwidsro åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande motsvarar cirka 100 MSEK eller 25 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till Arwidsro för detta teckningsåtagande. Därutöver har Arwidsro även åtagit sig att rösta för förslaget om emissionsbemyndigande på extra bolagsstämman den 6 november 2019. Arwidsros teckningsåtagande innebär att Aktiemarknadsnämnden behöver godkänna en ansökan från Arwidsro om dispens från budplikt som annars skulle kunna uppkomma beroende på teckningsutfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman är legal rådgivare till Oasmia i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm (OASM.ST) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR, ISIN SE0000722365).

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Oasmia Pharmaceutical AB:s nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Oasmia.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.