I enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2020 ska Oasmias valberedning bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman 2021 kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september 2020 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag innefattar bland annat att arbeta fram och lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag till ordförande vid årsstämma samt förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består inför årsstämman 2021 av följande ledamöter:

  • Per Arwidsson (ordförande i valberedningen), utsedd av Arwidsro Investment AB,
  • Håkan Lagerberg, utsedd av Mastan AB, samt
  • Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det per e-post till nomination@oasmia.com.