Valberedning

Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag till årsstämman om eventuell ersättning för utskottsarbete samt om arvodering av extern revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande. Dessa är:

Per Arwidsson, Arwidsro, valberedningens ordförande

Håkan Lagerberg

samt Jörgen Olsson, styrelsens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan vända sig till Oasmias styrelseordförande på e-mail: nomination@oasmia.com.

 

Vid årsstämman 2019 beslutades följande kriterier för utseende av valberedning:

  • Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande: Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december 2019 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.
  • För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.
  • Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.
  • En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.
  • Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.
  • Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Oasmias styrelse kan adressera Oasmias styrelseordförande per e-post: styrelse@oasmia.com