Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag till ordförande vid årsstämma samt förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Valberedningen inför årsstämman 2020 bestod av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande. Dessa är:

 • Per Arwidsson, utsedd av Arwidsro, valberedningens ordförande
 • Håkan Lagerberg, utsedd av Mastan AB, och
 • Anders Härfstrand, styrelsens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför nästkommande års årsstämma kan kontakta valberedningen per e-post: nomination@oasmia.com.

Vid årsstämman 2020 fastslogs följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion för valberedningen:

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2021 avseende:

 • ordförande för stämman,
 • antal styrelseledamöter,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • arvode till styrelseledamöter,
 • val av revisor,
 • ersättning till revisor
 • principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma, och
 • andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman samt på bolagets webbplats.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:
Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman 2021 kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en representant. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 30 september och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.