Valberedning

Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till dessa, samt lämna också förslag till årsstämman om eventuell ersättning för utskottsarbete samt om arvodering av extern revisor. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Vid årsstämman 2018 beslutades följande kriterier för utseende av valberedning:

  • En ledamot skall vara styrelsens ordförande.
  • Två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30:e september 2018.
  • Valberedningen väljer sin ordförande bland sina ledamöter. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Oasmias styrelse kan adressera Oasmias styrelseordförande per e-post: styrelse@oasmia.com