Vår teknik

XR17 – Nanoteknik kallas ofta ”atomslöjd”. En nanometer är en miljarddels meter. Som en jämförelse kan det nämnas att de flesta atomer är mellan 0,1 och 0,2 nanometer stora, en sträng av DNA är 2 nanometer bred och röda blodkroppar är ungefär 7 000 nanometer i diameter.

Inom läkemedelstillverkning handlar nanotekniken mycket om nanopartiklar som kan bära andra läkemedelssubstanser och leverera dem till önskat ställe i kroppen. Detta är framför allt användbart när det gäller läkemedelssubstanser som är svårlösliga i vatten. Genom att bilda vattenlösliga nanopartiklar kan ämnen som normalt är mycket svårhanterliga användas tillsammans med vanliga medicinska lösningar och utrustning. Detta kan göras på olika sätt. Ett vanligt förekommande sätt är att koppla den aktiva läkemedelsmolekylen till en större bärarmolekyl, t ex ett protein, och låta proteinet föra molekylen till det ställe den ska verka.

micell_utan_text

Oasmia tillämpar en annan typ av nanoteknik. Svårlösliga substanser innesluts i ett vattenlösligt hölje, en så kallad micell. Det är bara speciella molekyler, så kallade surfaktanter, som kan bilda miceller. Det beror på att en del av molekylen är vattenlöslig och en del är fettlöslig. När dessa molekyler befinner sig i vatten bildar de sfärer där de fettlösliga delarna hamnar inne i sfären medan de vattenlösliga delarna riktas utåt. På det sättet ”skyddas” de fettlösliga delarna från vattnet. Denna egenskap betyder också att andra molekyler kan inneslutas i dessa sfärer och kan sedan frisläppas när sfären löses upp. Dessa sfärer kallas miceller och molekylen (surfaktanten) som bildar micellerna kallas i läkemedelssammanhang för excipient eller hjälpämne. Oasmias egenutvecklade hjälpämne kallas XR17 och är baserat på vitamin A. XR17 bildar miceller som är mellan 20 och 60 nanometer stora. En egenskap som gör XR17 speciell är att den kan bilda miceller även med vattenlösliga ämnen. Det gör att användningsområdet för XR17 ökar markant. När väl XR17 levererat den inneslutna molekylen eller molekylerna till målet bryts hjälpämnet ner på naturlig väg.

Denna teknik är inte bara begränsad till en molekyl, utan XR17 kan innesluta flera molekyler i miceller samtidigt. På det sättet kan till exempel två cytostatika ges i en och samma infusion, något som annars kräver två separata infusioner. Det är principen bakom Oasmias nya läkemedelskandidat OAS-19.