Vår teknologi

XR17: Den teknologiska plattformen

Ett betydande problem i produktutvecklingen för nya läkemedel är att många lovande substanser är olösliga i vatten. I många fall kan utvecklingen en lovande substans läggas ned på grund av otillräcklig vattenlöslighet. Alternativt kan olika hjälpämnen användas, till exempel i form av polymerer eller oljederivat. Dessa hjälpämnen kan ofta ge upphov till allvarliga negativa effekter. Biverkningar orsakade av hjälpämnen har accepterats i cancerbehandling eftersom läkemedlen är effektiva och alternativet skulle annars vara att patienten inte behandlas.

Mot bakgrund av detta är Oasmias egenutvecklade och patenterade XR17-plattform speciell, eftersom den kan förbättra lösligheten hos annars olösliga föreningar. XR17 är baserad på en blandning av två derivat (XMeNa och 13XMeNa) av vitamin A. Nanopartiklarna som XR17 bildar med API kallas miceller och är mellan 20 och 60 nanometer stora. Den har en vattenlöslig (hydrofil) yta och ett fettlösligt inre, vilket innebär att molekyler som är svårlösliga i vatten kommer att inslutas i micellkärnan och resulterar i vattenlösliga egenskaper hos micell-läkemedlets nanopartiklar som därmed kan föras in i blodet. Som jämförelse är en DNA-sträng två nanometer bred, en röd blodcell ungefär 7 000 nanometer och ett människohår cirka 70 000 nanometer. Eftersom XR17 i sig själva tolereras väl av kroppen kan behandlingar med olösliga ämnen göras mer effektiva och negativa effekter från andra lösningsmedel (till exempel Cremophor EL (”CrEL”)) minskas.

Fördelar med XR17

XR17-tekniken gör det möjligt att kapsla in både individuella API:er och kombinationer av många API:er med olika löslighetsprofiler. De gynnsamma egenskaperna hos XR17 har bekräftats av Oasmias toxikologiska och kliniska studier. Oasmia bedömer följande möjliga fördelar med XR17:

  • Förbättrar lösligheten, vilket resulterar i ett säkrare sätt att ge API:er till människor och djur intravenöst;
  • Förkortar infusionstiden, vilket gör behandlingen mer bekväm för patienter; och
  • Tar bort risken för allvarliga överkänslighetsreaktioner mot befintliga lösningsmedel såsom cremophor EL och polysorbate 80, vilket följaktligen minskar behovet av förmedicinering.