VD-brev

18 november, 2021 (Q3 2021)

Transformering av ett företag kräver ihärdigt arbete och kontinuerligt fokus. Sedan jag tillträdde som VD för Oasmia i mars 2020 har vi stakat ut en tydlig väg mot framtida tillväxt med en hållbar global verksamhet inom onkologi. Det har vi kunnat göra genom att:

  • optimera verksamheten och avveckla all kommersiell läkemedelsproduktion
  • eliminera onödiga drifts-kostnader och på så sätt förbättra bolagets ekonomi
  • bygga upp vår interna kapacitet och göra Oasmia till en attraktiv partner för innovativa produkter och företag
  • lösa ärvda juridiska frågor och eventuella skyldigheter för att minska affärsrisken i bolaget

Med en solid grund på plats är vi nu väl positionerade för att leverera på vår pärlbandsstrategi och ta fram en diversifierad portfölj av innovativa cancerbehandlingar genom M&A och inlicensiering. Med hjälp av olika tillvägagångssätt och verkningsmekanismer är vår ambition att bygga en pipeline inriktad mot svårbehandlade cancerformer eller cancer i sen fas som ger oss flera skott på mål. På så sätt sänker vi risken i portföljen avsevärt och ökar våra chanser att lyckas. Under tredje kvartalet har vi gjort tydliga framsteg i att uppnå denna vision.

Lösning av juridiska tvister

Efter periodens slut meddelade vi att Oasmia träffat en allomfattande uppgörelse av samtliga tvister med MGC Capital, Oasmias tidigare styrelse samt med dess tidigare ledning. Förlikningen medför en negativ kassaflödespåverkan om 24,5 miljoner kr men har samtidigt en positiv resultatpåverkan om 32,5 miljoner kr. En rapporterad skuld till MGC på 80 miljoner kr samt en tillgång i form av en fordran på 40 miljoner kr regleras i och med förlikningen, vilket stärker vår finansiella ställning och eliminerar upplåning i balansräkningen. Det här är fantastiska nyheter som gör det möjligt för oss att blicka framåt snarare än bakåt.

Uvecklingen av våra inlicensierade och helägda cancerprojekt går framåt

Cantrixil, som vi inlicensierade från Kazia Therapeutics i mars, är den första produkten i vår pärlbandsstrategi. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapi-resistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall. Patienter med kemoterapiresistent äggstockscancer har en mycket dålig prognos och Cantrixil skulle kunna erbjuda ett välbehövligt nytt behandlingsalternativ. Positiva fas I-resultat presenterades vid AACR tidigare i år och förberedelserna inför våra kommande fas II-studier i spridd äggstockscancer fortskrider väl. I september träffades vårt vetenskapliga råd bestående av framstående opinionsbildare inom onkologi, för första gången i Stockholm. Rådet tillhandahåller ovärderlig vägledning om studiedesign och den långsiktiga kliniska och regulatoriska vägen framåt. Att säkra upp läkemedelsförsörjningen till fas II-studien genom tillverkningsavtal med olika parter är en komplex process och starten kommer därför att ske senare än ursprungligen planerat. Vi avser återkomma med mer information om tidplanen för fas II-studien så snart vi har klarhet i tillverkningssituationen.

En fas 1b-studie med vårt andra kliniska program, Docetaxel micellar, som utvecklas för behandling av spridd prostatacancer, fortsätter att rekrytera patienter i Schweiz under ledning av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) i. SAKK har gjort stora framsteg med tre rekryterande kliniker igång och studien beräknas fortfarande vara färdigrekryterad i slutet av 2022.

Utforska den fulla potentialen i våra teknologiplattformar

Nyligen gav vi en uppdatering om vårt pågående samarbete med Karolinska Institutet som syftar till att utforska den fulla potentialen i vår teknologiplattform XR-17.

Arbetet med vår vidareutveckling av XR-17-teknologin, som vi kallar XR-18, fortskrider väl och är tänkt att erbjuda utökat användningsområde. Förberedande arbete pågår också med att utvärdera formuleringar av XR-17/18 tillsammans med vår inlicensierade läkemedelskandidat Cantrixil.

Vår senaste forskning om XR-19, vår teknologi för inkapsling av flera API:er i en och samma micell, har visat lovande proof-of-concept data. Vi har dock bedömt att den kommersiella användbarheten för detta tillvägagångssätt är begränsad och har därför beslutat att inte gå vidare med utvecklingen av nya läkemedelskandidater med denna teknologi. Vi kommer istället fokusera våra resurser på andra utvecklingsmöjligheter.

Organisationsuppdateringar

Att ha rätt vetenskapliga, regulatoriska, utvecklings- och kommersiella färdigheter för att göra Oasmia till en attraktiv affärspartner för cancerläkemedel och företag runt om i världen är avgörande för vår framgång. Under de senaste 18 månaderna har vi byggt upp ett förstklassigt team inom alla dessa områden och jag är glad att vi i augusti kunde meddela att Kia Bengtsson och Johanna Röstin utsetts till Head of Clinical Development respektive Head of Regulatory Affairs. Kia och Johanna stärker vår interna expertis inom läkemedelsutveckling betydligt liksom vår förmåga att ta produkter mot kommersialisering och att utvärdera nya affärsmöjligheter. Peter Selin har beslutat att säga upp sig från sin tjänst som Chief Business Officer och arbete för att rekrytera hans ersättare har inletts. Peter kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.

Maximera potentialen i utlicensierade produkter

Ett annat viktigt fokus för Oasmia är att maximera potentialen för vår utlicensierade cancer-behandling Apealea®. I september ingick vi ett licensavtal med schweiziska FarmaMondo Group för kommersialisering av Apealea i Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS), där känt under varumärket Paclical®. Avtalet utgör slutet på den globala utlicensieringsprocessen avseende Apealea och vi förväntar oss första royalty-betalningar från våra partnerskap under 2022.

Elevar har informerat Oasmia om att de ser över den kliniska och regulatoriska vägen framåt för Apealea i USA i syfte att maximera produktens kommersiella potential. Detta kan komma att påverka tidslinjen för den kliniska utvecklingen för Apealea i USA och Oasmia kommer att uppdatera marknaden så snart konkret information har tillhandahållits från Elevar.

Utveckla verksamheten genom inlicensiering och förvärv

Förutom att driva utvecklingen av vår befintliga portfölj har vi under tredje kvartalet tagit ytterligare steg framåt i arbetet att göra Oasmia till en mer attraktiv partner för innovativa terapier och företag. Vi har positionerat oss för att kunna skapa värde i produktutvecklingens tidiga till medel-sena faser, Oasmias ”sweet spot”, vilket vi visat genom inlicensieringen av Cantrixil.

Det gläder mig att kunna rapportera att vår pågående transformation och vår nya kapacitet har väckt intresse från flera olika håll och att vi för närvarande utvärderar flera lovande möjligheter. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Jag vill tacka er alla för ert fortsatta stöd i denna spännande tid för Oasmia när vi blickar framåt mot slutförandet av vår omvandling mot att bli en onkologi-inriktad global verksamhet.

Dr. Francois Martelet, M.D., CEO of Oasmia