Veterinärmedicin

Inom veterinärområdet ser Oasmia många möjligheter baserade på kärnteknologin XR17. Oasmia har två läkemedelskandidater inom området, Paccal Vet och Doxophos Vet.

Paccal Vet

Paccal Vet är en ny XR17-baserad formulering av paklitaxel och är avsedd att användas för hundar. Paccal Vet är Oasmias första produktkandidat inom området veterinäronkologi och är identisk med Apealea vilken används som humanläkemedel. I februari 2014 fick Oasmia villkorat godkännande för Paccal Vet under beteckningsstatus för Minor Use and Minor Species (MUMS) i USA, för behandling av ej opererbara juvertumörer i stadie III, IV eller V och opererbar samt ej opererbar skivepitelcancer hos hundar som inte tidigare fått cellgifter eller strålbehandling.

För att förbättra biverkningsprofilen återtog Oasmia sitt villkorade godkännande i januari 2017. Förberedelserna för planeringen av en ny studie för framtida utveckling pågår. Resultatet av studien kommer att lägga grunden för framtida registreringsstrategier både i Europa och USA. Utöver kommersialiseringen och utvecklingen av Paccal Vet för hundar finns alternativet att undersöka användningen av Paccal Vet för katter.

Doxophos Vet

Doxophos Vet är en patenterad formulering av doxorubicin i kombination med XR17. Oasmia utvecklar Doxophos Vet för behandling av lymfom, en av de vanligaste formerna av cancer hos hundar.

Oasmia har genomfört en fas I-studie på Doxophos Vet för att bestämma doseringen för det kliniska programmet. I februari 2015 inleddes en fas II-studie vars primära mål var svarsfrekvens hos behandlade hundar. I oktober 2018 sammanställdes resultaten från studien i en klinisk studierapport. Dessa visade att behandling med Doxophos Vet tolererades väl och att studien därmed hade uppnått sitt mål. De två studierapporterna för fas I- och fas II-studierna kommer att utgöra en del av ansökan till FDA för villkorat godkännande.

I likhet med portföljen för humanläkemedel avser Oasmia att ta dessa primära produktkandidater inom veterinärmedicin mot ett marknadsgodkännande i USA och andra länder, och därefter etablera samarbeten kring dessa produktkandidater eller produkter. Oasmia tror att en marknadsetablering i USA kommer att underlättas kraftigt av en redan etablerad partner som har ett befintligt distributionsnät för dessa produkter. Under de närmaste månaderna kommer Oasmia att färdigställa sina planer för USA och inleda en diskussion med FDA.